Skuteczność przeciwdepresyjna agomelatyny – metaanaliza

S. Kasper i wsp – Antidepressant efficacy of agomelatine versus SSRI/SNRI: results from a pooled analysis of head-to-head studies without a placebo control LINK: International Clinical Psychopharmacology 2012;

Na łamach International Clinical Psychopharmacology przedstawiono metaanalizę porównującą skuteczność leczenia dużej depresji agomelatyną i lekami z grup selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny lub selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny i noradrenaliny (escitalopram, fluoksetyna, sertralina, venlafaksyna, paroksetyna).

Skuteczność agomelatyny z powyższymi lekami porównywano na grupie łącznie 2034 osób w wieku średnio 47 lat (kobiety 73%), z wyjściowym nasileniem depresji 26,9  w skali Hamiltona.  Czas trwania terapii, podczas którego oceniono skuteczność stosowanych leków, wyniósł od 6 do 12 tygodni. Porównania dokonano na podstawie zmian punktacji skali Hamiltona.

Wykazano, że agomelatyna redukowała objawy depresji w skali Hamiltona silniej od pozostałych leków (wynik końcowy 10,6 vs 11,4). Podobne wyniki uzyskano w podgrupie z ciężką depresją. Częstość odnotowanych zdarzeń niepożądanych była istotnie mniejsza w grupie agomelatyny niż leków hamujących zwrotny wychwyt serotoniny lub noradrenaliny: 62,9% vs 65,1%. Rzadziej były one również powodem zaprzestania terapii w grupie agomelatyny: 6,9% vs 10,7%. Wzrost poziomu aminotransferaz 3-krotnie powyżej normy odnotowano u 16 pacjentów w grupie agomelatyny i u 6 otrzymujących inne leki. Wzrost ten miał charakter przejściowy.

Autorzy w ostatecznym wniosku wskazują, że ze względu na korzystny profil skuteczności i działań niepożądanych agomelatyna moze  być lekiem pierwszego rzutu w leczeniu epizodów dużej depresji.  Jest również lekiem skutecznym w leczeniu ciężkich jej epizodów.

Opracowane na podstawie: Internet / Listopad 2012
Marek Kowrach