Zdrowy styl życia poprawia rokowanie także w późnym wieku

D. Rizzuto i wsp – Lifestyle, social factors, and survival after age 75: population based study LINK: BMJ 2012;345:e5568 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal przedstawiono wyniki badania obserwacyjnego prowadzonego w centralnej dzielnicy Sztokholmu – Kungsholmen. O unikalności tego badania świadczy populacja, której dotyczy, bowiem  włączono  osoby powyżej 75 roku życia. Zaletą badania jest również długi czas obserwacji (1987-2005).

Głównym celem analizy był wpływ na śmiertelność czynników powiązanych ze stylem życia (tj. dieta, aktywność fizyczna, palenie papierosów, aktywność społeczna). W badanym okresie zmarło 91,8% spośród 1661 zakwalifikowanych do badania.

Największy korzystny wpływ na przeżycie wywierała aktywność fizyczna. Osoby zachowujące  regularną aktywność fizyczną (spacery, gimnastyka, pływanie) przeżywały o dwa lata dłużej w porównaniu do osób, które takiej aktywności nie zachowywały. Palenie papierosów wiązało się ze skróceniem czasu przeżycia o rok. Umiarkowana konsumpcja alkoholu wiązała się z wydłużeniem czasu przeżycia o 1,3 roku. Z poprawą wskaźników przeżywalności wiązały się również aktywność społeczna, kontakty z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami (także w analizie wieloczynnikowej, uwzględniającej wielochorobowość).

W porównaniu z grupą osób o wysokim ryzyku (w ocenie którego uwzględniono takie wskaźniki jak palenie papierosów, umysłowa lub fizyczna aktywność w czasie wolnym i kontakty społeczne) w grupie niskiego ryzyka mediana czasu przeżycia była dłuższa o około 5 lat dla mężczyzn i 6 lat dla kobiet. Dodatkowe analizy wskazały, że korzyści płynące z prozdrowotnego stylu życia, definiowanego według powyższych reguł, odnosiły się również do badanych powyżej 85 roku życia, a także osób z chorobami przewlekłymi.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że także u osób w wieku podeszłym (>75 roku życia), niezależnie od płci, współistniejących chorób, czy bardziej zaawansowanego wieku, prozdrowotne zachowania kojarzą się z dłuższym okresem przeżycia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 30 sierpnia 2012
Marek Kowrach