Stracone szanse na intensyfikację leczenia nadciśnienia tętniczego

Raman Ravi Khanna i wsp – Missed Opportunities for Treatment of Uncontrolled Hypertension at Physician Office Visits in the United States, 2005 Through 2009 LINK: Arch Intern Med. 2012;172:1344

Nadciśnienie tętnicze dotyczy prawie jednej trzeciej populacji dorosłych  mieszkańców USA i stanowi główną przyczynę zgonów sercowo-naczyniowych w tym kraju. Autorzy prezentowanego badania analizowali intensyfikację  leczenia źle kontrolowanego nadciśnienia tętniczego (tj. włączanie nowych leków hipotensyjnych) w gabinetach lekarskich w Stanach Zjednoczonych.

Na podstawie wyników badania ankietowego NAMCS (National Ambulatory Medical Care Survey) z lat 2005-2009 zidentyfikowano wizyty ambulatoryjne dorosłych pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym (z wyjątkiem kobiet ciężarnych) i podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim (140/90mmHg lub więcej), konsultowanych przez lekarzy, którzy zwykle zajmują się leczeniem nadciśnienia tętniczego, tj. lekarzy ogólnych, rodzinnych i kardiologów.

Analizowano włączanie nowych leków hipotensyjnych w tej grupie chorych. Następnie przeprowadzono analizę regresji wieloczynnikowej w celu ustalenia związku pomiędzy przepisywaniem nowych leków hipotensyjnych a wiekiem chorych, płcią, pochodzeniem etnicznym, płatnikiem usług zdrowotnych, wartościami skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, powodem wizyty u lekarza, liczbą dotychczas stosowanych leków hipotensyjnych, chorobami współistniejącymi oraz specjalizacją lekarza konsultującego.

Do badania włączono 16 473 obserwacji reprezentatywnych dla  662 milionów wizyt ambulatoryjnych. W 7153  obserwacjach notowano podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w czasie wizyty lekarskiej ale tylko w 19,5% przypadkach zostały zaordynowane nowe leki hipotensyjne.

Analiza wieloczynnikowa wykazała, że najsilniejszymi predyktorami przepisywania nowych leków hipotensyjnych były wartości skurczowego (iloraz szans [OR] 1,24  na każde 10 mm Hg) i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (OR, 1,23  na każde 10mmHg), nadciśnienie tętnicze jako powód wizyty (OR 2,57) . Po podziale chorych ze względu na stopień zaawansowania nadciśnienia tętniczego stwierdzono, że włączanie nowych leków hipotensyjnych dotyczyło ponad 50% wizyt lekarskich tylko w przypadku konsultacji nieleczonych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym drugiego stopnia, którzy właśnie z powodu nadciśnienia zgłosili się do lekarza. Nie zarejestrowano istotnych zmian trendu w częstości przepisywania nowych leków hipotensyjnych w latach 2005-2009.

Przeprowadzona analiza wskazuje zatem na wiele zmarnowanych możliwości leczenia źle kontrolowanego nadciśnienia tętniczego w ambulatoriach w USA. Ponad 40% pacjentów miało podwyższone wartości ciśnienia, ale tylko u co piątego z nich włączono nowe leki. Zdaniem autorów pracy, konsekwentne włączanie nowych leków hipotensyjnych mogłoby poprawić skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w tym kraju.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 24 wrzesnia 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Stracone szanse na intensyfikację leczenia nadciśnienia tętniczego”