Kontrowersje w sprawie blokerów receptorów angiotensyny II

A.Singh i S. Bangalore – Do angiotensin receptor blockers prevent myocardial infarctions as well as other initial therapies? LINK: Curr Opin Cardiol 2012;27:381

Blokery receptorów angiotensyny II, hamując wpływ angiotensyny II na receptory AT1, są jednymi z dostępnych leków, które ograniczają  patologiczny wpływ układu renina angiotensyna aldosteron na układ sercowo-naczyniowy. W założeniu twórców tych leków ich efekty farmakologiczne miały być podobne do działań inhibitorów konwertazy angiotensyny, ale przy mniejszej liczbie działań niepożądanych. Lata doświadczeń wystawiły na próbę powyższe założenia.

Na łamach Current Opinion in Cardiology podsumowano zalety i wady blokerów receptorów angiotenyny II. Wiele kontrowersji narosło po przedstawieniu wyników badania VALUE. Okazało się, że u osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym stosowanie walsartanu, porównywanego w tym badaniu z amlodypiną, kojarzyło się z większym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia serca. Wyniki te podważyły ewentualne dodatkowe korzyści płynące ze stosowania tej grupy leków w celu redukcji ciśnienia tętniczego u osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Warto jednak pamiętać, że ostatnio przeprowadzona metaanaliza badań nie wykazała jednoznacznie, aby blokery receptorów angiotensyny II zwiększały dodatkowo ryzyko wystąpienia zawału mięśnia serca.  Leki te nadal mają swój udział w zmniejszaniu ryzyka udarów mózgu, hamowaniu progresji przewlekłej choroby nerek, niewydolności serca, czy redukcji ryzyka wystąpienia cukrzycy.

W przeciwieństwie do inhibitorów konwertazy nie wykazano natomiast, aby blokery angiotensyny II zmniejszały ryzyko wystąpienia epizodów choroby niedokrwiennej serca.  Względna przewaga inhibitorów konwertazy angiotensyny nad inhibitorami  angiotensyny II w odniesieniu do redukcji epizodów wieńcowych szacowana jest na  9%.  Warto przypomnieć, że w analizie trzech badań EUROPA, HOPE, PEACE leczenie inhibitorem konwertazy angiotensyny (peryndoprylem), pomimo niewielkiej redukcji ciśnienia w porównaniu do grupy kontrolnej, redukowało ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, zawału mięśnia serca i udaru mózgu o 18%.

Opracowane na podstawie: Internet / Lipiec 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Kontrowersje w sprawie blokerów receptorów angiotensyny II”