Kryzys ekonomiczny, bezrobocie a wskaźniki samobójstw – dane z Anglii

Ben Barr i wsp – Suicides associated with the 2008-10 economic recession in England: time trend analysis LINK: BMJ 2012;345:e514 (dostępny pełen tekst)

W roku 2008, w porównaniu z rokiem poprzednim, w Anglii zaobserwowano wzrost częstości samobójstw (o 7% wśród mężczyzn i o 8% wśród kobiet). Choć liczba ta zaczęła ponownie spadać w roku 2010, wciąż jednak znajduje się powyżej wartości z 2007 roku. Pojawia się zatem pytanie, czy obserwowane zjawisko można powiązać z obecnym kryzysem finansowym.

Barr i wsp. postanowili zweryfikować hipotezę, iż regiony Anglii dotknięte w największym stopniu kryzysem ekonomicznym, jaki miał miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 2008-2010, charakteryzowały się także największym wzrostem liczby samobójstw. Przeprowadzono analizę  porównującą obecną liczbę samobójstw z oczekiwaną liczbą obliczoną na podstawie trendu w okresie przed recesją gospodarczą. Stosując model regresji wieloczynnikowej oszacowano także związek pomiędzy zmianami w zakresie bezrobocia (w oparciu o dane ubiegających się o pracę) a samobójstwami (dane pochodzące z National Clinical Health Outcomes Database).

Badanie przeprowadzono w 93 regionach Anglii uwzględniając w analizie zgony z powodu samobójstw lub uszkodzeń ciała o nieustalonej przyczynie zarówno kobiet jak i mężczyzn, które miały miejsce w latach 2000-2010. Główny punkt końcowy badania stanowiła nadwyżka liczby zgonów z powodu samobójstw w okresie kryzysu ekonomicznego (w latach 2008-2010).

Stwierdzono, że pomiędzy rokiem 2008 a 2010  popełnionych zostało 846 (95% przedział ufności [CI]: 818 to 877) więcej samobójstw wśród mężczyzn oraz 155 (95% CI: 121-189) więcej samobójstw wśród kobiet, niż wynikałoby to z historycznego trendu kalkulowanego na podstawie liczby samobójstw w poprzednich latach. Ponadto autorzy pracy oszacowali, iż każdy wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 10% wiązał się z istotnym statystycznie wzrostem liczby samobójstw o 1,4% (95% CI: 0,5-2,3%).

Przedstawione wyniki sugerują, ze około dwie piąte nadwyżki samobójstw wśród mężczyzn (wzrost o 329 samobójstw; 95% CI 126-532) w latach recesji gospodarczej 2008-2010 wynika ze wzrostu bezrobocia. W grupie kobiet natomiast zależność pomiędzy samobójstwami a nasileniem zjawiska bezrobocia nie była istotna statystycznie. Podsumowując, autorzy pracy dostarczyli dowodów na związek pomiędzy wzrostem liczby samobójstw w Anglii a kryzysem finansowym, który rozpoczął się w 2008 roku. W regionach Anglii charakteryzujących się największym bezrobociem zarejestrowano największy wzrost liczby samobójstw, szczególnie wśród mężczyzn.

Opracowane na podstawie: BMJ / 14 sierpnia 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Kryzys ekonomiczny, bezrobocie a wskaźniki samobójstw – dane z Anglii”