Optymalizacja terapii hipotensyjnej z zastosowaniem preparatów złożonych zawierających peryndopryl i amlodypinę u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Robert Hatala i wsp – Optimization of Blood Pressure Treatment with Fixed-Combination Perindopril/Amlodipine in Patients with Arterial Hypertension LINK: Clin Drug Investig 2012;32:603

Preparaty złożone zawierające inhibitory konwertazy angiotensyny (takie jak peryndopryl) oraz blokery kanałów wapniowych (takie jak amlodypina) znalazły się w wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego, ponieważ poprawiają kontrolę wartości ciśnienia tętniczego oraz rokowanie sercowo-naczyniowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym i jednocześnie są dobrze tolerowane przez pacjentów.

Celem przedstawianego badania była ocena efektu hipotensyjnego preparatu złożonego zawierającego peryndopryl/amlodypinę u pacjentów leczonych uprzednio lekami z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny i/lub blokerów kanałów wapniowych.  Przeprowadzono prospektywne badanie otwarte IV fazy w 223 słowackich ośrodkach ambulatoryjnych. Do badania włączono 2132 pacjentów, którzy pomimo leczenia hipotensyjnego nie mieli dobrze kontrolowanego nadciśnienia tętniczego lub nie tolerowali dotychczas stosowanej farmakoterapii.

Chorzy przez 3 miesiące otrzymywali preparaty złożone zawierające peryndopryl/amlodypinę w dawkach 5mg/5mg, 5mg/10mg,10mg/5mg oraz 10mg/10 mg. Głównym punktem końcowym badania była redukcja średnich wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego oraz osiągnięcie docelowych wartości ciśnienia tętniczego (<140/90 mm Hg lub <130/80 mm Hg w przypadku chorych z cukrzycą typu 2 lub wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym).

Po trzech miesiącach terapii średnie wartości odpowiednio skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego  uległy zmniejszeniu z 158,5/93,6  mm Hg do 132,9/80,7  mm Hg (p< 0,0001). U chorych z nadciśnieniem 3 stopnia, średnie zmiany  skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego w porównaniu z wartościami wyjściowymi wyniosły -45,4/-20,0  mm Hg po trzech miesiącach leczenia (p< 0,0001). Docelowe wartości ciśnienia tętniczego zostały osiągnięte u 74% chorych w całej populacji badanej, 84% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 1 stopnia oraz u 52% chorych z trudno poddającym się leczeniu nadciśnieniem tętniczym 3 stopnia. Analizowany schemat terapii był także związany z 58% redukcją częstości występowania obrzęków kończyn dolnych spowodowanych amlodypiną w porównaniu z wartością wyjściową.

Podsumowując, stosowany preparat złożony zawierający peryndopryl i amlodypinę istotnie statystycznie oraz znacząco klinicznie obniża wartości ciśnienia tętniczego przy jednoczesnej dobrej tolerancji takiej terapii.

Opracowane na podstawie: Internet / Sierpień 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Optymalizacja terapii hipotensyjnej z zastosowaniem preparatów złożonych zawierających peryndopryl i amlodypinę u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”