Ryzyko zapalenia płuc a stosowanie ACE-I i sartanów: przegląd systematyczny i meta-analiza

Daniel Caldeira i wsp – Risk of pneumonia associated with use of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers: systematic review and meta-analysis LINK: Br Med J 2012;345:e4260 (dostępny pełen tekst)

Zapalenie płuc jest istotnym problemem klinicznym o stosunkowo wysokiej częstości występowania i śmiertelności. Częściej chorują osoby starsze, nadużywające alkoholu, palacze papierosów, pacjenci z niewydolnością serca, po przebytym udarze mózgu, z cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek i przewlekłymi chorobami płuc.

Zapalenie płuc jest częstą przyczyną hospitalizacji i ryzyka przedłużonego pobytu w szpitalu, generując duże koszty opieki zdrowotnej. Na łamach British Medical Journal ukazała się praca Daniela Caldeiry i wsp. poświęcona ocenie ryzyka zapalenia płuc u chorych leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE-I) i blokerami receptora angiotensynowego (ARBs). Celem badania była analiza systematyczna i meta-analiza badań oceniających ryzyko zapalenia płuc u chorych przyjmujących ACE-I i ARBs.

Autorzy przeszukali bazy PubMed, Web of Science do czerwca 2011 oraz stronę US Food and Drug Administration (dane z dokumentów regulacyjnych i badań klinicznych). Pierwotnym punktem końcowym było ryzyko zapalenia płuc, wtórnym punktem końcowym była śmiertelność związana z zapaleniem płuc. Analizę podgrup przeprowadzono według występowania chorób towarzyszących (udar mózgu, niewydolność serca i przewlekła choroba nerek) oraz charakterystyki pacjentów.

Do analizy włączono 37 badań. Wykazano, że przyjmowanie ACE-I związane było z istotnie niższym ryzykiem zapalenia płuc w porównaniu z grupą kontrolną (OR 0,66, CI 0,55-0,80) i grupą chorych leczonych ARBs (OR 0,69, CI 0,56-0,85). U chorych po udarze mózgu ryzyko zapalenia płuc było także niższe w grupie leczonej ACE-I niż w grupie kontrolnej (OR 0,46, CI 0,34-0,62) i leczonej ARBs (0,42, CI 0,22-0,80). Stwierdzono istotne statystycznie różnice w zmniejszeniu ryzyka zapalenia płuc u Azjatów (OR 0,43, CI 0,34-0,54) w porównaniu z chorymi innej rasy (OR 0,82, CI 0,67-1,0), p<0,001.  Stosowanie ACE-I  (siedem badań)  wiązało się także ze zmniejszeniem  śmiertelność związanej z zapaleniem płuc (OR 0,73, CI 0,58-0,92), ale w tym przypadku poziom dowodów jest niższy.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że najwięcej dowodów dotyczących zmniejszenia ryzyka zapalenia płuc przyniosły badania z  ACE-I, a grupą, która może odnieść największą korzyść są pacjenci po udarze mózgu. Wydaje się, że to odruch kaszlu wywoływany przez ACE-I może odpowiadać za obserwowane zjawisko. Zdaniem autorów wyniki badania mogą sugerować, aby nie zmieniać leczenia u chorych, u których stosowaniu ACE-I towarzyszy kaszel o tolerowanym stopniu nasilenia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 11 lipca 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Ryzyko zapalenia płuc a stosowanie ACE-I i sartanów: przegląd systematyczny i meta-analiza”