Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu w udarze niedokrwiennym – aktualizacja wiedzy

Didier Leys i Charlotte Cordonnier – rt-PA for ischaemic stroke: what will the next question be? LINK: Lancet 2012;379:2320
W The Lancet opublikowano wyniki dwóch badań poświęconych rekombinowanemu tkankowemu aktywatorowi plazminogenu (rt-PA) w udarze niedokrwiennym. Wyniki tych prac oraz wcześniejsze doświadczenia ze stosowaniem rt-PA podsumowali w formie komentarza Leys i Cordonnier.

Wiadomo, że w ostrej fazie udaru niedokrwiennego rt-PA zwiększa iloraz szans przeżycia bez niepełnosprawności związanej z uzależnieniem od osób trzecich. W Europie, lek został dopuszczony do użycia u pacjentów poniżej 80 roku życia, z utrzymującymi się deficytami neurologicznymi, w pierwszych 4.5 godzinach udaru. Analiza rejestracyjnych przeciwwskazań do stosowania rt-PA ujawnia, że większość z nich ma słabe podstawy badawcze. To rodzi pytania o możliwość poszerzenia grona beneficjentów między innymi o osoby powyżej 80 r.ż., z niewielkim lub ciężkim deficytem neurologicznym, rozległymi wczesnymi zmianami w TK, cukrzycą, czy też udarem niedokrwiennym w przeszłości.

Odpowiedzi na część z tych pytań udzielili autorzy projektu IST-3, w którym rt-PA porównywano z placebo u pacjentów w 0-6 godzinie od udaru niedokrwiennego, z przeciwwskazaniami do trombolizy w dokumentach rejestracyjnych. Analizując najliczniejszą z dotychczasowy grup pacjentów (n = 3035), którym w ramach badania klinicznego podawano rt-PA, autorzy wykazali korzyść z wczesnego zastosowania tkankowego aktywatora w postaci mniejszego stopnia niepełnosprawności w ramionach z aktywną interwencją, niezależnie od wieku. Wyniki uzyskane w ramach IST-3 zostały następnie potwierdzone w meta-analizie, która wykazała korzyści z podawania rt-PA w ciągu pierwszych 6 godzin od wystąpienia objawów udaru.

Podsumowując, można domniemywać, że lista pacjentów, u których podawanie rt-PA przełożyłoby się na korzyść zdrowotną, jest szersza niż dotychczas sądzono.

Opracowane na podstawie: Lancet / 23 czerwca 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu w udarze niedokrwiennym – aktualizacja wiedzy”