Czy długotrwałe zwolnienie lekarskie może oznaczać ukryte zaburzenia psychiczne?

H.J. Soegaard – Undetected common mental disorders in long-term sickness absence LINK: Int J Family Med 2012 l (dostępny pełen tekst)

W Danii funkcjonuje sprawny elektroniczny system rejestrowania stanu chorobowego mieszkańców. Umożliwia to prześledzenie i zanalizowanie stanu zdrowia społeczeństwa, a także zweryfikowanie obserwacji istotnych dla zdrowia publicznego.

Jedną z kategorii, która nie jest efektywnie diagnozowana w warunkach opieki podstawowej są schorzenia psychiczne. Autorzy pracy prezentowanej na łamach International Journal of Family Medicine ocenili częstość schorzeń psychicznych, które nie były dotychczas rozpoznawane, w grupie osób pozostających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim ( W Danii oznacza to okres ponad 8 tygodni). Uznano, że właśnie ta grupa może charakteryzować  się dużym odsetkiem ukrytych zaburzeń psychicznych. Ich wpływ na dolegliwości o charakterze funkcjonalnym, a także na choroby somatyczne może wiązać się z przedłużonym okresem rekonwalescencji.

Na obszarze 5 gmin zamieszkanych przez ponad 100 tysięcy osób w badanym okresie zidentyfikowano 2414 chorych pozostających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Na wstępny kwestionariusz odpowiedziało 1121 badanych, spośród których 831 osób pozostawało na zwolnieniu, którego powodem nie była choroba psychiczna, ani taka choroba nie była chorobą współistniejącą. Właśnie ta grupa stanowiła podstawową grupę badaną, w której na podstawie kwestionariuszy i badania psychiatrycznego oceniano możliwość wystąpienia ukrytego schorzenia psychicznego.

Częstość nierozpoznanych zaburzeń psychicznych wśród analizowanych chorych, pozostających na długotrwałym zwolnieniu wynosiła 21%. Depresję rozpoznawano najczęściej, a jej chorobowość oszacowano na 14,2%. Wśród innych schorzeń zaburzenia lękowe dotyczyły 4,4%, a zaburzenia somatyzacyjne 6,4% badanych. W analizie statystycznej płeć żeńska istotnie zwiększała ryzyko wystąpienia depresji, ale również zaburzeń somatyzacyjnych.  Depresja  wiązała się z mniejszymi wskaźnikami powrotu do pracy.

Nierozpoznane zaburzenia psychiczne u osób pozostających na długotrwałym zwolnieniu stanowią więc ważną przyczynę opóźnienia powrotu do pracy. Zagadnienie to należy uwzględnić w analizach i opiece prowadzonej przez lekarzy rodzinnych.

Opracowane na podstawie: Internet / Lipiec 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Czy długotrwałe zwolnienie lekarskie może oznaczać ukryte zaburzenia psychiczne?”