Chorzy z depresją w podstawowej opiece zdrowotnej

A. Wallerblad, J. Moller i Y. Forsell – Chronic and recurrent depression in primary care: socio-demographic features, morbidity, and costs LINK: Int J Family Med 2012 (dostępny pełen tekst)

Problem depresji dotyczy 5-10% populacji dorosłych, a większość z chorych jest prowadzona przez lekarzy rodzinnych. Na łamach International Journal of Family Medicine przedstawiono pracę przekrojową, której celem było scharakteryzowanie osób z depresją pozostających pod opieką lekarzy praktyk ogólnych w Wielkiej Brytanii.

Autorzy przedstawili charakterystykę socjodemograficzną chorych, chorobowość, korzystanie z dostępnej pomocy medycznej oraz wynikające z tego koszty. Do badania wybrano 558 pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, pozostających pod opieką 42 praktyk rodzinnych w Wielkiej Brytanii.

Nawracającą dużą depresję rozpoznano u 54% badanych, przewlekłą dużą depresję u 30% a dystymię u 16%; 25,3% badanych stanowili mężczyźni. Średnia wieku wynosiła 48 lat. W badanej grupie 44% stanowiły osoby rozwiedzione, w separacji, owdowiałe lub żyjące samotnie. Aktywnie zatrudnionych było 47% chorych. U 62% rozpoznano ciężką postać depresji a 61% spośród badanych charakteryzowało się umiarkowanym lub dużym upośledzeniem funkcjonalnym.

W okresie ostatnich trzech miesięcy najczęściej konsultowani byli pacjenci z dystymią (89%) ale zaledwie 15% korzystało z pomocy przeszkolonego terapeuty (Primary care counsellor), 5% z porady psychiatry, a 3% z psychologa; 74% otrzymało jako terapię leki przeciwdepresyjne. Najbardziej kosztochłonne wśród badanych okazała się pomoc świadczona przez szpitale (około1/3), następnie opieka lekarzy rodzinnych i świadczenia w ramach opieki psychiatrycznej. Leki przeciwdepresyjne nie stanowiły głównego czynnika decydującego o łącznych wydatkach.

Opracowane na podstawie: Internet / Lipiec 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Chorzy z depresją w podstawowej opiece zdrowotnej”