Rokownicze znaczenie nadciśnienia u osób starszych a prędkość marszu

Michelle C. Odden i wsp – Rethinking the Association of High Blood Pressure With Mortality in Elderly Adults LINK: Arch Intern Med. 2012;172:1162

Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące terapii nadciśnienia, w tym optymalne docelowe wartości  ciśnienia tętniczego, są takie same u osób starszych i młodszych. Zgodnie z zaleceniami Joint National Committee (JNC) “wiek nie powinien stanowić podstawy do wstrzymania leczenia przeciwnadciśnieniowego.” Tymczasem w najnowszym dokumencie amerykańskich ekspertów znalazło się stwierdzenie, że “nie jest jasne, czy docelowe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego powinny być takie same u osób w wieku 65 do 79 lat i osiemdziesięciolatków.”

W dużej części badań epidemiologicznych notowano osłabienie lub odwrócenie zależności pomiędzy wyższymi wartościami ciśnienia a śmiertelnością u osób w wieku podeszłym. Mimo to w Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET) odnotowano korzystny wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego u osób 80-letnich i starszych na występowanie udarów, incydentów sercowo-naczyniowych, niewydolności serca i zgonów.

Pewną sprzeczność pomiędzy wynikami HYVET a wspomnianymi obserwacjami epidemiologicznymi usiłują po części wyjaśnić Michelle C. Odden i wsp. Przypominają, że w ich poprzednim badaniu odnotowali istotny związek pomiędzy wartościami skurczowego ciśnienia  tętniczego a śmiertelnością jedynie u osób starszych pochodzenia latynoskiego, którzy zachowali umiejętność szybkiego chodu. Obecna publikacja na łamach Archives pozwala rozciągnąć wyniki wcześniejszych analiz na reprezentatywną populację starszych Amerykanów.

W badaniu wzięło bowiem udział 2340 osób po 65 roku życia uczestniczących w National Health and Nutrition Examination Survey. Prędkość marszu mierzono na dystansie 6 m i klasyfikowano jako szybką (≥0.8 m/s [n=1307]) lub wolną (n=790); 243 osoby  testu nie   ukończyły.

W trakcie dalszej obserwacji badacze odnotowali 589 zgonów. Prędkość marszu okazała się w istotny sposób wpływać na zależność pomiędzy wysokością ciśnienia tętniczego a śmiertelnością. W grupie osób chodzących szybko podwyższone wartości ciśnienia wiązały się z wyższą śmiertelnością (iloraz hazardu [HR], 1.35; 95% CI, 1.03-1.77). W grupie osób chodzących wolno, zarówno podwyższone wartości ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego nie wiązały się z gorszym rokowaniem. W grupie chorych, które nie ukończyły testu podwyższone ciśnienie tętnicze było w sposób niezależny związane z lepszym rokowaniem (HR, 0.38; 95% CI, 0.23-0.62 [ciśnienie skurczowe] oraz HR, 0.10; 95% CI, 0.01-0.81 [ciśnienie rozkurczowe]).

Prosty wskaźnik jakim jest prędkość marszu może odzwierciedlać występowanie tzw. „zespołu słabości (frailty syndrome) i  pozwolić na rozróżnienie chorych wykazujących odmienną zależność pomiędzy  wartościami ciśnienia a rokowaniem.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 13 sierpnia 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Rokownicze znaczenie nadciśnienia u osób starszych a prędkość marszu”