Zastosowanie agomelatyny w terapii chorych na ADHD

Helmut Niederhofer – Short Communication: Agomelatine Treating Patients With ADHD LINK: Journal of Attention Disorders 2012 online

Na łamach Journal of Attention Disorders ukazała się praca Helmuta Niederhofera dotycząca zastosowania agomelatyny w terapii pacjentów z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

ADHD jest powszechnym zaburzeniem psychicznym wśród dzieci i młodzieży, charakteryzującym się łatwym rozpraszaniem uwagi, niepokojem i drażliwością. Zespołowi temu może towarzyszyć może depresja, zaburzenia lękowe, wybuchowość, uzależnienia i zachowania aspołeczne. W leczeniu ADHD, oprócz leków o działaniu psychostymulującym, takich jak metylfenidat i amoksetyna, zastosowanie mogą mieć również leki przeciwdepresyjne.

Agomelatyna jest nowym lekiem przeciwdepresyjnym, dodatkowo działającym na układ melatonergiczny. Ponieważ zespół ADHD jest często związany z zaburzeniami snu, autorzy badania założyli, że agomelatyna może być pomocna w terapii ADHD.

Badanie przeprowadzono na dziesięciu pacjentach w wieku 17-19 lat, 8 mężczyznach i 2 kobietach. Wszyscy badani spełniali kryteria rozpoznania ADHD według DSM-III-R. Chorzy otrzymujący metylfenidat lub atomoksetynę otrzymywali dodatkowo agomelatynę w dawce 25 mg raz na dobę lub placebo (po pięciu badanych). Wyniki terapii oceniano w skali Warda, Wendera i Reimherra po około miesiącu stosowania leku.

Wykazano, że badani mieli mniej objawów ADHD podczas terapii agomelatyną i zgłaszali znaczną poprawę w zakresie funkcjonowania, zdolności do koncentracji uwagi i kontroli zachowania. Prawie wszyscy pacjenci chcieli kontynuować terapię. Wyniki badania wskazują zatem, że agomelatyna jest lekiem korzystnym i skutecznym w ADHD. Lek zmniejsza nadaktywność i poprawia modulację afektu oraz odporność na stres. W porównaniu z klonidyną ma mniejsze działanie sedatywne i działa dłużej.

Zdaniem autorów agomelatyna może w przyszłości być alternatywą terapeutyczną w ADHD przy nietolerancji leków stymulujących a także, gdy ADHD towarzyszą zaburzenia snu. Konieczne są dalsze badania oceniające mechanizmy odpowiedzialne za działanie agomelatyny.

Opracowane na podstawie: Internet / 5 czerwca 2012
Magdalena Piątkowska