Komentarz redakcyjny JAMA poświęcony sukcesowi porównawczych badań efektywności terapii (Comparative Effectiveness Research)

Robert M. Golub, Phil B. Fontanarosa – Comparative Effectiveness Research. Relative Successes LINK: JAMA 2012;307:1643

Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) ukazał się  interesujący komentarz poświęcony aktualnemu znaczeniu porównawczych badań efektywności terapii (Comparative Effectiveness Research [CER}). Autorami tekstu są Robert M. Golub, Phil B. Fontanarosa – redaktorzy JAMA.

Znaczenie CER istotnie wzrosło od czasu, kiedy w 2009 roku American Recovery and Reinvestment Act  umożliwił relokację ponad miliarda dolarów na badania typu CER. Znaczącą część z tej sumy otrzymały instytucje: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), National Institutes of Health (NIH) oraz Urząd Sekretarza Stanu do spraw Zdrowia . Zgodnie z definicją AHRQ CER „porównawcze badania efektywności terapii mają umożliwić podejmowanie świadomych decyzji, poprzez dostarczanie dowodów na skuteczność, korzyści i szkody wynikające z zastosowania różnych możliwości leczenia. Dowody mają pochodzić z badań porównujących leki, urządzenia medyczne, testy, zabiegi operacyjne lub metody organizacji opieki zdrowotnej.”

Komentarz Goluba i Fontanarosa towarzyszy serii badań CER opublikowanych w tym samym numerze  czasopisma. W trzech z nich oceniono skuteczność nowych metod leczenia nowotworów, wykazując m.in., że dołączenie bevacizumabu do karboplatyny i paklitakselu nie poprawiło rokowania w niedrobnokomórkowym raku płuc natomiast we wczesnym stadium raka nerki częściowa nefrektomia okazałą się zabiegiem lepszym od nefrektomii totalnej. W dwóch innych pracach oceniono postępowanie w rozległych urazach i tętnikach aorty brzusznej. W tym ostatnim przypadku Jackson i wsp. odnotowali przewagę zabiegów endowaskularnych nad chirurgią konwencjonalną.

Przedstawione analizy miały charakter obserwacyjny, jednak jak podkreślają komentatorzy, niezależnie od tego czy podstawę CER  będą stanowić randomizowane próby kliniczne, badania obserwacyjne, analizy decyzyjne czy inne metody badawcze, ogromne znaczenie praktyczne ma podstawowe założenie dotyczące porównywania rzeczywistych możliwości leczenia (zamiast porównywania  z placebo), podejmowanie prób oceny wielkości efektu terapeutycznego w warunkach rzeczywistych i uwzględnianie przy projektowaniu nie tylko perspektywy badawczej ale także punktu widzenia chorych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 18 kwietnia 2012
Magdalena Lipczyńska