Inhibitory ACE, ale nie sartany, zmniejszają śmiertelność całkowitą w nadciśnieniu tętniczym – wyniki metaanalizy

Laura C. van Vark i wsp – Angiotensin-converting enzyme inhibitors reduce mortality in hypertension: a meta-analysis of randomized clinical trials of reninu2013angiotensinu2013aldosterone system inhibitors involving 158 998 patients LINK: Eur Heart J online (dostępny pełen tekst)

Nadciśnienie tętnicze stanowi podstawowy czynnik ryzyka zgonów na świecie. Wysokim wartościom ciśnienia przypisuje się odpowiedzialność za 7.5 miliona zgonów rocznie (13% wszystkich zgonów).

Obecnie najszerzej stosowane  w nadciśnieniu są leki hamujace  układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS), głównie inhibitory enzymu konwerujacego (ACE-I) oraz sartany (ARB). Co istotne, do chwili obecnej nie potwierdzono korzystnego wpływu inhibitorów RAAS jako leków przeciwnadciśnieniowych na śmiertelność całkowitą, która stanowi zalecany w rekomendacjach cel leczenia hipotensyjnego. Jedną z przyczyn była niewystarczająca moc statystyczna większości badań oceniających skuteczność inhibitorów RAAS w nadciśnieniu tętniczym.

Warto zatem z zainteresowaniem przyjrzeć się wynikom meta-analizy 20 prób klinicznych oceniających rokowanie u chorych otrzymujących inhibitory RAAS. W każdej z włączonych do analizy prób co najmniej dwie trzecie chorych musiało mieć rozpoznane nadciśnienie tętnicze oraz otrzymać w randomizowanej próbie inhibitor RAAS lub znaleźć się w grupie kontrolnej. Łącznie analizowana populacja wyniosła 158 998 chorych (71 401 osób otrzymało inhibitor RAAS a  87 597 znalazło się w grupie kontrolnej, w której stosowano placebo lub inny lek hipotensyjny).

Śmiertelność całkowita,  w przeliczeniu na 1000 pacjento-lat, wyniosła odpowiednio 20.9 w grupie leczonej inhibitotem RAAS oraz 23.3 w grupie kontrolnej. Zahamowanie aktywności RAAS wiązało się zatem z 5% redukcją śmiertelności całkowitej (HR: 0.95, 95% CI: 0.91–1.00, P=0.032), oraz 7% redukcją śmiertelności sercowo-naczyniowej (HR: 0.93, 95% CI: 0.88–0.99, P=0.018).

Za obserwowany spadek liczby zgonów odpowiedzialne były wyłącznie inhibitory ACE, powodujące istotny 10% spadek śmiertelności całkowitej (HR: 0.90, 95% CI: 0.84– 0.97, P=0.004). Największy udział w tej redukcji miały badania, w których stosowano peryndopryl (ASCOT, ADVANCE oraz HYVET). W badaniach tych  średnia redukcja zgonów wyniosła 13% (HR: 0.87, 95% CI: 0.81–0.93, P-0.001).

Stosowanie ARB  nie było związane z redukcją śmiertelności (HR: 0.99, 95% CI: 0.94–1.04, P=0.683), a różnica pomiędzy inhibitorami ACE a inhibitorami ARB okazała się statystycznie istotna (wartość P dla heterogenności 0.036).

W konkluzji autorzy stwierdzili zatem, że powszechne stosowanie inhibitorów ACE w nadcisnieniu może uratować znaczącą liczbę ludzi (w liczbach bezwzględnych redukcja śmiertelności wyniosła 3.8 na 1000 pacjento-lat leczenia inhibitorami ACE).

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 17 kwietnia 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Inhibitory ACE, ale nie sartany, zmniejszają śmiertelność całkowitą w nadciśnieniu tętniczym – wyniki metaanalizy”