Wzrastająca częstość hospitalizacji z powodu migotania przedsionków – wyniki piętnastoletniej obserwacji z Australii

Christopher X. Wong i wsp – The Increasing Burden of Atrial Fibrillation Compared With Heart Failure and Myocardial Infarction: A 15-Year Study of All Hospitalizations in Australia LINK: Arch Int Med 2012;172:739

Choć brak jest danych pochodzących z dużych badań kohortowych, to jednak poszczególne doniesienia wskazują na to, że częstość hospitalizacji z powodu migotania przedsionków (AF) w Europie i USA wzrosła w końcu XX wieku 2-3-krotnie. Jest to zjawisko alarmujące z punktu widzenia zdrowia publicznego. Na łamach Archieves of Internal Medicine ukazała się praca Christophera X. Wonga i wsp., dotycząca zjawiska rosnącej częstości występowania AF w populacji australijskiej. Co istotne badanie jest pierwszym raportem dotyczącym zwiększenia liczby hospitalizacji z powodu AF poza Europą i USA.

Autorzy badania przeanalizowali hospitalizacje z powodu AF w Australii w ciągu 15 lat (300 milionów osobolat obserwacji). Porównali je z hospitalizacjami z powodu dwóch innych częstych chorób układu sercowo-naczyniowego: zawału serca (myocardial infarction, MI) i niewydolności serca (heart failure, HF). Dane zbierano w latach 1993-2007. Hospitalizację z powodu AF potwierdzano wówczas, gdy rozpoznanie główne stanowił kod I48 według ICD-10, MI –  w przypadku kodu  I21, a HF w przypadku kodu I50.

W analizowanym okresie odnotowano 473 501 hospitalizacji z powodu AF, 208 305 hospitalizacji z powodu MI oraz 622 082 hospitalizacje z powodu HF. Liczba pobytów w szpitalu z powodu AF wzrosła w badanym okresie o 203%, natomiast liczba hospitalizacji z powodu MI i HF wzrosła tylko odpowiednio o 79% i 17%. Co więcej, pomimo że średnia długość pobytu w szpitalu z powodu AF, MI i HF spadła, to liczba osobodni hospitalizacji z powodu AF wzrosła o 125%.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że wzrost ilości hospitalizacji z powodu AF może wynikać z kilku przyczyn. Częściowo odpowiedzialne jest za to starzenie populacji (częstość hospitalizacji z tego powodu wzrasta z wiekiem). Poprawa w dostępie do opieki medycznej powoduje wydłużenie czasu narażenia pacjentów na tradycyjne i nowsze czynniki ryzyka AF, takie jak otyłość czy obturacyjny bezdech senny.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 14 maja 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Wzrastająca częstość hospitalizacji z powodu migotania przedsionków – wyniki piętnastoletniej obserwacji z Australii”