Częstość występowania otępienia w krajach rozwijających się i jego związek z rezerwą poznawczą

Martin Prince i wsp – Dementia incidence and mortality in middle-income countries, and associacions with indicators of cognitive reserve: a 10/66 Dementia Research Group population-bases cohort study LINK: Lancet online

W The Lancet warto zwrócić uwagę na wyniki populacyjnego badania kohortowego, którego celem było zweryfikowanie wcześniejszych doniesień wskazujących na mniejszą zapadalność i chorobowość związaną z zespołami otępiennymi w krajach o umiarkowanym i niskim dochodzie na mieszkańca, w porównaniu z krajami rozwiniętymi.

W badaniu wykorzystano kryteria rozpoznania demencji opracowane przez grupę roboczą 10/66 Dementia Research Group i równolegle kryteria diagnostyczne DSM IV. Wśród mierzonych parametrów znalazły się: wpływ otępienia na śmiertelność oraz zależność pomiędzy demencją a wiekiem, płcią, statusem socjo-ekonomicznym oraz wykładnikami rezerwy poznawczej.

Badaną grupę tworzyło 11718 osób w wieku 65 lat i starszych – mieszkańców Kuby, Dominikany, Wenezueli, Peru, Meksyku i Chin – wyjściowo bez cech otępienia. 8137 (69%) osób z tej grupy przebadano ponownie, średnio po 3-5 latach. Zapadalność na otępienie spełniające kryteria 10/66 Dementia Research Group wynosiła 18.2-30.4 na 1000 osobo-lat i była 1.4-2.7-krotnie wyższa od zapadalności analizowanej w oparciu o kryteria DSM IV. Ryzyko zgonu u osób z otępieniem było 1.56-5.69-krotnie wyższe w porównaniu z osobami bez demencji. Otępienie zgodne z kryteriami diagnostycznymi 10/66 wykazywało niezależną korelację z rosnącym wiekiem , płcią żeńską  i niskim poziomem wykształcenia, ale nie z pozycją zawodową.

Podsumowując, zapadalność na otępienie w krajach o niskich dochodach na mieszkańca jest równie wysoka, a nawet wyższa niż w krajach o wysokim PKB. Ponadto, wyniki badania potwierdzają słuszność hipotezy zakładającej istnienie rezerwy poznawczej – indywidualnych różnic w sposobie przetwarzania informacji, co prowadzi do różnej „odporności” na związane z wiekiem zmiany degeneracyjne w obrębie mózgu. Podobnie jak w krajach rozwiniętych, tak i w regionach rozwijających się czynnikami chroniącymi przed otępieniem okazały się: poziom wykształcenia, piśmienność i zasób słów.

Opracowane na podstawie: Lancet / 23 maja 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Częstość występowania otępienia w krajach rozwijających się i jego związek z rezerwą poznawczą”