Wpływ czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na lokalizację i rozległość zmian w tętnicach wieńcowych

Af Zand Parsa i wsp – The impact of cardiovascular risk factors on the site and extent of coronary artery disease LINK: Cardiovasc J Afr 2012;23:197 (dostępny pełen tekst)

Choroba wieńcowa jest jedną z wiodących przyczyn chorobowości i umieralności na całym świecie. Jest to jednostka heterogenna pod względem ciężkości objawów oraz   zasięgu i lokalizacji zmian w tętnicach wieńcowych – czynniki te są zarazem istotnymi czynnikami rokowniczymi.

W kilku badaniach wykazano związek między występowaniem cukrzycy i hiperlipidemii a ciężkością choroby niedokrwiennej serca. U osób z chorobą wieńcową lokalizacja i wielkość zmian w tętnicach wieńcowych (choroba proksymalna vs dystalna, choroba jedno- i wielonaczyniowa) mają kluczowy wpływ na rokowanie.

Na łamach Cardiovascular Journal of Africa ukazała się praca Af Zanda Parsy i wsp. dotycząca wpływu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na lokalizację i zasięg zmian w tętnicach wieńcowych.   Do analizy włączono chorych poddawanych koronarografii.

Analizie poddano 125 chorych ze zmianami proksymalnymi (grupa badana) i 125 chorych ze zmianami określonymi jako nie proksymalne (grupa kontrolna). W tych dwóch grupach porównano częstość występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (cukrzyca, hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów).

Częstość występowania cukrzycy typu drugiego w grupie badanej i kontrolnej wynosiła odpowiednio 33,6% i 10,4%, (różnica istotna statystycznie  na poziomie p<0,0001). Chorzy z cukrzycą, w porównaniu z chorymi bez cukrzycy, mieli też częściej chorobę wielonaczyniową (89,1% vs 61%, p<0,0001). Nie wykazano natomiast istotnych różnic w zakresie występowania w grupie badanej i kontrolnej hipercholesterolemii, hipertrójglicerydemii, nadciśnienia tętniczego i palenia papierosów a także związku między występowaniem wymienionych wyżej czynników ryzyka a ilością zajętych naczyń wieńcowych.

Stwierdzono zatem, że ze zmianami wielonaczyniowymi oraz w odcinku proksymalnym wiąże się cukrzyca, ale nie inne czynniki ryzyka.

Opracowane na podstawie: Internet / Maj 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Wpływ czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na lokalizację i rozległość zmian w tętnicach wieńcowych”