Czynniki związane z występowaniem ADHD w populacji amerykańskiej – wyniki narodowego rejestru

Ravi K Lingineni i wsp – Factors associated with attention deficit/hyperactivity disorder among USchildren: Results from a national survey LINK: BMC Pediatrics 2012, 12:50 (dostępny pełen tekst)

W badaniu z 2007 roku stwierdzono, że u 9,5% dzieci i młodzieży poniżej 17 lat  w USA, czyli u 5,4 miliona osób, kiedykolwiek rozpoznano  zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder) . Liczba ta stanowi wzrost o 22% w stosunku do roku 2003.

W ostatnich 15  latach w badaniach nad patogenezą ADHD koncentrowano się  przede wszystkim na przyczynach genetycznych (polimorfizmy genów kodujących receptory dopaminergiczne DRD2 i DRD4). Niektóre badania wskazywały na związek ADHD z otyłością.

W omawianym badaniu na podstawie rejestru National Survey of Children’s Health (NSCH) obejmującego  68,634 osób w wieku 5–17 lat (lata 2007–2008) autorzy oceniali związek ADHD z występowaniem określonych zmiennych socjodemograficznych.

ADHD stwierdzono u okło 10% badanych. Podobnie jak w innych badaniach, wykazano związek ADHD z płcią męską oraz  objawami depresji i lęku, chociaż nie z otyłością.  Autorzy opisali także mniej znane czynniki wiążące się z ADHD: przynajmniej jedna osoba paląca w rodzinie i  oglądanie telewizji powyżej 1 godziny dziennie. Wykazano również czynniki ochronne: obecność obojga rodziców i uprawianie sportu.

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę na przekrojowy i obserwacyjny charakter pracy. Przyczynowej zależności badanych czynników i występowania zaburzenia dowieść mogą badania prospektywne.

Opracowane na podstawie: Internet / Maj 2012
Marcin Sokołowski

0 replies on “Czynniki związane z występowaniem ADHD w populacji amerykańskiej – wyniki narodowego rejestru”