Agomelatyna w leczeniu depresji a zaburzenia funkcji seksualnych

Adrian Sapetti – Agomelatine: An Antidepressant Without Deterioration of Sexual Response LINK: J Sex Marital Ther 2012;38:190

Na łamach Journal of Sex & Marital Therapy ukazała się praca Adriana Sapettiego dotycząca agomelatyny i jej wpływu na funkcje seksualne. Zaburzenia funkcji seksualnych powodowane przez leki przeciwdepresyjne są stosunkowo częste i obejmują obniżenie libido, zaburzenia erekcji i opóźnienie orgazmu u mężczyzn oraz zmniejszenie nawilżenia pochwy u kobiet.

Raportowana częstość zaburzeń funkcji seksualnych waha się w szerokich w granicach  4-60% pacjentów leczonych przeciwdepresyjnie. Wykazano, że paroksetyna, citalopram, fluoksetyna, sertralina, wenlafaksyna i fluwoksamina powodują takie efekty uboczne częściej niż mirtazapina, nefazodon i moklobemid. Może to mieć wpływ na przestrzeganie przyjmowania leków i zwiększać częstość rezygnacji z terapii.

Agomelatyna okazała się być skutecznym lekiem przeciwdepresyjnym w randomizowanych badaniach kontrolowanych placebo oraz w badaniach porównawczych z sertraliną, fluoksetyną i wenlafaksyną.  Celem aktualnego badania była ocena wpływu agomelatyny na funkcje seksualne.

W badaniu uczestniczyło 28 pacjentów (15 mężczyzn, 13 kobiet) z dużym epizodem depresyjnym leczonych agomelatyną w dawce 25-50 mg na dobę. Chorych obserwowano przez dwanaście tygodni. Agomelatyna okazała się skutecznie kontrolować objawy depresji określane w skali Montgomery-Asberg. Skuteczność leczenia oceniano również przy pomocy Clinical Global Impression Scale, która na końcu czasu obserwacji wynosiła 1,70 (SD=0,89).

Funkcje seksualne oceniono przy pomocy Arizona Sexual Experiences Scale, International Index of Erectile Function i skali wizualno-analogowej dla określenia intensywności doznań seksualnych. Po trzech tygodniach leczenia odnotowano poprawę wyników w Arizona Sexual Experiences Scale  (zwłaszcza u kobiet). Wyniki w skali wizualno-analogowej również uległy poprawie, chociaż u mężczyzn w mniejszym zakresie. Wyniki w skali samooceny Clinical Satisfaction Score (punktacja od 0 – bardzo niezadowolony do 10 – bardzo zadowolony z leczenia) pod koniec okresu obserwacji wyniosły średnio dla mężczyzn 6,69 a dla kobiet 7,33. Nie wykazano różnic w ocenie w skali International Index of Erectile Function.

W podsumowaniu autor stwierdza, że agomelatyna wydaje się być dobra opcją terapeutyczną  ze względu na skuteczność i brak niekorzystnego wpływu na funkcje seksualne.

Opracowane na podstawie: Internet / Luty 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Agomelatyna w leczeniu depresji a zaburzenia funkcji seksualnych”