Przestrzeganie zaleceń w terapii nadciśnienia tętniczego: diuretyki a inne klasy leków

Valentina Trimarco i wsp – Persistence and adherence to antihypertensive treatment in relation to initial prescription: diuretics versus other classes of antihypertensive drugs LINK: j Hypertens 2012;30:1225

Na łamach Journal of Hypertension ukazała się praca Valentiny Trimarco i wsp. dotycząca stosowania się pacjentów do zaleceń dotyczących terapii nadciśnienia tętniczego.

Dotychczas ukazało się wiele komentarzy o różnicach i podobieństwach między amerykańskimi i europejskimi wytycznymi dotyczącymi leczenia nadciśnienia tętniczego. W wytycznych amerykańskich (JNC 7) powstałych w dużej mierze jako rezultat badania ALLHAT (Antihipertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) diuretyki znajdują zastosowanie w pierwszej linii leczenia nadciśnienia tętniczego. Zastosowanie diuretyków  jest  leczeniem pierwszego wyboru, ze względu na skuteczność i niski koszt.

Podejście takie wzbudza jednak kontrowersje, ponieważ większość diuretyków nie jest wolnych od metabolicznych działań niepożądanych, a ich inne efekty uboczne często powodują zaniechanie terapii przez pacjentów.

Autorzy pracy przeprowadzili wieloośrodkowe randomizowane badanie, w którym porównano stosowanie się do terapii chorych leczonych diuretykami i innymi lekami hipotensyjnymi. W badaniu wzięło udział 92 lekarzy, którzy włączyli do analizy 2409 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Chorzy byli randomizowani do dwóch ramion: leczenia chlortalidonem w dawce 12,5-25 mg lub innym lekiem w monoterapii (z wykluczeniem diuretyku jako leku pierwszego rzutu), przy czym  zapewniono dowolność w dołączaniu dodatkowych leków, w tym diuretyków w grupie chorych, którzy rozpoczynali leczenie innym lekiem.

Pacjenci byli obserwowani przez dwa lata.  Chorzy otrzymujący terapię diuretykiem jako lekiem pierwszego rzutu modyfikowali terapię częściej niż pozostali pacjenci (79,1% vs 43,9%, p<0,0001). Chorzy rozpoczynający leczenie od diuretyku otrzymywali też większą ilość leków niż pozostali pacjenci (1,55 vs 1,4, p<0,0001), jednak osiągnęli te same wartości ciśnienia tętniczego podczas obserwacji. Nie obserwowano różnic w zakresie wytrwania w leczeniu i stopniu stosowania się do zaleceń.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że że rekomendacja rozpoczynania leczenia nadciśnienia od diuretyku nie wydaje się być poparta dowodami na szybszą i bardziej skuteczną kontrolę ciśnienia, a wręcz przeciwnie, może uzyskanie takiej kontroli opóźnić.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / Czerwiec 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Przestrzeganie zaleceń w terapii nadciśnienia tętniczego: diuretyki a inne klasy leków”