Zaburzenia nastroju a zjawisko stygmatyzacji

L. Lazowski i wsp – Stigma and Discrimination in People Suffering withaMood Disorder: A Cross-Sectional Study LINK: Depress Res Treat. 2012 online first (dostępny pełen tekst)

Stygmatyzacja jest częstym zjawiskiem, z którym muszą zmagać się osoby chorujące na choroby przewlekłe. Towarzyszy ona przede wszystkim chorobom zakaźnym, niepełnosprawności, a także chorobom psychicznym.

Wiele badań poświęcono stygmatyzacji w chorobach psychicznych., ale niewiele z tych prac prowadzono z perspektywy osób z zaburzeniami nastroju. Badacze z Kanady  postawili sobie za cel określenie stopnia stygmatyzacji odczuwanego przez osoby z depresją nawracającą lub  chorobą afektywną dwubiegunową oraz  czynników związanych z nasileniem tego zjawiska, posługując się kwestionariuszem „Inventory of Stigmatizing Experiences”.

Do badania włączono  214 pacjentów poradni psychiatrycznej. Stwierdzono, że chorzy odczuwają znaczny stopień ogólnej stygmatyzacji niezależnie od rozpoznania, a osoby z chorobą dwubiegunową odczuwają silniejszy psychospołeczny aspekt stygmatyzacji w odniesieniu do ich samych oraz ich rodzin.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że efekt stygmatyzacji wywiera negatywny wpływ na chorych z depresją i chorobą afektywną dwubiegunową, a w aspekcie psychospołecznym wpływ ten  wydaje się być silniejszy w chorobie dwubiegunowej.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2012
Marcin Sokołowski

0 replies on “Zaburzenia nastroju a zjawisko stygmatyzacji”