Odwrotna zależność pomiędzy nowotworami a chorobą Alzheimera: wyniki Framingham Heart Study

Jane A Driver i wsp – Inverse association between cancer and Alzheimer’s disease: results from the Framingham Heart Study LINK: BMJ online (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal ukazała się praca Jane A Driver i wsp. dotycząca związku pomiędzy występowaniem chorób nowotworowych z chorobą Alzheimera. Istnieją dane sugerujące, że osoby z chorobą nowotworową w wywiadzie mają mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, a pacjenci z chorobą Alzheimera – mniejsze ryzyko zachorowania na raka. Związek między chorobą nowotworową a zmianami neurodegeneracyjnymi można wyjaśnić poprzez wspólne geny i szlaki sygnałowe, w tym niewłaściwą aktywację i deregulację cyklu komórkowego.

Omawianą analizę przeprowadzono w ramach prospektywnego badania kohortowego Framingham Heart Study. Do analizy włączono 1278 osób, zarówno z rozpoznaną chorobą nowotworową, jak i bez niej, w wieku 65 i więcej lat, bez zdiagnozowanego zespołu otępiennego w chwili włączenia do badania (lata 1986-1990). Średni czas obserwacji up wynosił dziesięć lat.

Podczas obserwacji stwierdzono 221 prawdopodobnych przypadków choroby Alzheimera. Osoby, które przebyły leczenie z powodu choroby nowotworowej miały mniejsze ryzyko rozwoju choroby Alzheimera (HR 0,67; 95% CI 0,47-0,97), po uwzględnieniu wieku, płci i palenia tytoniu. Ryzyko było mniejsze u chorych z nowotworami tytoniozależnymi (HR 0,26; 95% CI 0,08-0,82) niż z nowotworami innego typu (HR 0,82; 95% CI 0,57-1,19). Chorzy z nowotworami tytoniozależnymi mieli większe ryzyko udaru mózgu (HR 2,18; 95% CI 1,29-3,68).

Badani z rozpoznaną chorobą Alzheimera mieli z kolei mniejsze ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej niż osoby z grupy kontrolnej (HR 0,39; 95% CI 0,26-0,58), podobnie jak pacjenci z zespołem otępiennym dowolnego typu (HR 0,44; 95% CI 0,32-0,61).

Podsumowując, pacjenci z chorobą nowotworową w wywiadzie mają mniejsze ryzyko rozwoju choroby Alzheimera niż chorzy bez takiego rozpoznania, a chorzy z chorobą Alzheimera mają mniejsze ryzyko rozwoju nowotworu. Ryzyko choroby Alzheimera było najniższe u pacjentów z nowotworami tytoniozależnymi. Podobne zależności obserwowano także u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Rezultaty pracy sugerują, że podatność na nowotwory może być czynnikiem protekcyjnym wobec chorób neurodegeneracyjnych i vice versa. Dalsze badania nad tą intrygującą obserwacją mogą przyczynić sią do opracowania nowych form terapii.

Opracowane na podstawie: BMJ / 12 marca 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Odwrotna zależność pomiędzy nowotworami a chorobą Alzheimera: wyniki Framingham Heart Study”