Czy aspiryna powinna być rutynowo zalecana w chemoprewencji nowotworów – przegląd wiedzy

Andrew T. Chan i Nancy R Cook – Are we ready to recommend aspirin for cancer prevention? LINK: Lancet online

W The Lancet opublikowano wyniki ważnej, oryginalnej pracy Rothwella i wsp., stanowiącej kontynuację systematycznego przeglądu i meta-analizy badań poświęconych roli aspiryny w chemoprewencji nowotworów. Autorzy komentarza do badania, Chan i Cook, podsumowują ogół wiedzy dotyczącej tego zagadnienia.

Najmocniejsze dowody na skuteczność aspiryny w zapobieganiu nowotworom pochodzą z opracowań dotyczących raka jelita grubego. Po 8-10 latach stosowania leku, obniżenie zapadalności na raka jelita grubego ocenia się na 24%, a spadek śmiertelności z powodu tego nowotworu na 35%. Z podsumowania danych z 8 badań z randomizacją nad aspiryną we wskazaniach kardiologicznych wynika, że lek stosowany nie krócej niż przez 5 lat obniża o 21% ryzyko zgonu z powodu raka, niezależnie od lokalizacji.

W najnowszej meta-analizie, Rothwell i wsp. podsumowali dane z 43 dodatkowych, nieuwzględnianych wcześniej prac dotyczących aspiryny. Lek, niezależnie od dawki, zmniejszał śmiertelność z przyczyn pozasercowych o 12%, a śmiertelność z powodu raka o 15%. Działanie chemoprewencyjne ujawniało się już po 3 latach. U tych osób, które stosowały aspirynę i zapadły na raka, obniżała ona w sposób szczególny ryzyko wystąpienia przerzutów.

Wprawdzie wyniki meta-analiz wydają się przekonujące, jednak pominięto w nich 2 największe prace poświęcone temu zagadnieniu – badania Women’s Health Study i Physician’s Health Study. W obu, interwencja polegała na podawaniu leku co 2 dzień i w obu nie udało się wykazać wartości aspiryny w chemoprewencji. Pomimo tych zastrzeżeń, wzrasta liczba dowodów na to, że codzienne, przewlekłe podawanie leku w małej dawce, wywiera korzystny wpływ na spowolnienie karcynogenezy.

Mimo to, zdaniem autorów komentarza, dowodów tych jest jednak wciąż za mało, żeby rutynowo zalecać aspirynę w chemoprewencji nowotworów. Oczekujemy na wyniki dwóch dużych badań poświęconych tej tematyce. Z pewnością jednak przyszłe zalecenia  dotyczące profilaktycznego stosowania aspiryny uwzględniać będą nie tylko dane na temat prewencji sercowo-naczyniowej, ale też prewencji nowotworów.

Opracowane na podstawie: Lancet / 21 marca 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Czy aspiryna powinna być rutynowo zalecana w chemoprewencji nowotworów – przegląd wiedzy”