Zależne od płci różnice w symptomatologii i rokowaniu w zawale serca

John G. Canto i wsp – Association of Age and Sex With Myocardial Infarction Symptom Presentation and In-Hospital Mortality LINK: JAMA. 2012;307:813

We wcześniejszych analizach narodowego rejestru NRMI (National Registry of Myocardial Infarction) wykazano, że duża część chorych z zawałem serca nie zgłasza przy przyjęciu dolegliwości w klatce piersiowej. Co więcej chorzy bez dolegliwości w klatce piersiowej zgłaszają się zwykle później i są leczeni mniej agresywnie. Śmiertelność w tej grupie jest ponad dwa razy większa od śmiertelności u osób z typowymi objawami zawału. Zaobserwowano także, że młodsze kobiety  z zawałem serca mają wyższą śmiertelność od mężczyzn a do wzrostu ryzyka może przyczyniać się brak typowych dolegliwości.

Kolejnych danych na ten temat dostarcza praca opublikowana na łamach Journal of the American Medical Association, w której poddano analizie dane pochodzące z National Registry of Myocardial Infarction z lat 1994-2006,  w którym zarejestrowano dane 1 143 513 chorych (481 581 kobiet i 661 932 mężczyzn). John G. Canto i wsp. ocenili w niej  czynniki pozwalające ocenić zawał serca bez bólu w klatce piersiowej przy przyjęciu oraz jego zależność od wieku i  płci oraz powiązanie ze śmiertelnością wewnątrzszpitalną.

Zgodnie z wynikami NRMI odsetek chorych z zawałem serca  bez typowego bólu w klatce piersiowej był istotnie wyższy w przypadku kobiet niż mężczyzn (42.0% vs 30.7%,  P<0.001), przy czym różnice pomiędzy płciami były większe w grupie osób młodszych.  W analizie wieloczynnikowej iloraz szans niewystąpienia dolegliwości w klatce piersiowej u kobiet (vs u mężczyzn) wynosił w grupie poniżej 45 lat, 1.30; 45 do 54 lat, 1.26; 55 do 64 lat, 1.24]; 65 do 74 lat, 1.13; oraz 75 i więcej lat, 1.03.

Śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 14.6% u kobiet i 10.3% u mężczyzn. Młodsze kobiety bez bólu w klatce piersiowej miały wyższą śmiertelność od młodszych mężczyzn bez dolegliwości (iloraz szans dla kobiet poniżej 45 roku życia, 1.18 (95% CI, 1.00-1.39) i od 45 do 54 roku życia, 1.13 (95% CI, 1.02-1.26). Jak podkreślają autorzy, jest to największe badanie oceniające zależność pomiędzy wiekiem, płcią, występowaniem dolegliwości bólowych przy przyjęciu u chorych z zawałem serca a rokowaniem wewnątrzszpitalnym.

Opracowane na podstawie: JAMA / 22 lutego 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Zależne od płci różnice w symptomatologii i rokowaniu w zawale serca”