Stan epidemii otyłości w USA w ostatnim dziesięcioleciu

K.M. Flegal i wsp – Prevalence of obesity and trends in the distribution of body mass index among US adults, 1999-2010 LINK: JAMA 2012;307:491

Wśród przyczyn narastającej otyłości wymienia się modyfikację funkcjonowania układów hormonalnych przez wpływy środowiskowe. Drugą ważną grupą przyczyn jest zwiększona promocja i dostępność masowo produkowanej i przemysłowo modyfikowanej żywności w połączeniu ze zmianami w stylu życia.

Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) ukazała sie praca opisująca dynamikę zmian w występowaniu zjawiska nadwagi i otyłości w ostatnim dziesięcioleciu tj. w latach 1999-2010. Źródłem danych do analizy stały się powtarzane w tym czasie przeglądowe badania na reprezentatywnej próbie  mieszkańców USA, przeprowadzane w cyklach dwuletnich w ramach NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). Dzięki informacjom z  lat 2009-2010 obejmującym 5926 osób można było dokonać porównań z danymi  obejmującymi 22847 osób z lat 1999-2008.

W latach 2009-2010 częstość otyłości (BMI>=30kg/m2) wśród mężczyzn i kobiet wyniosła odpowiednio 35,5% i 38,8%. Szczególnie wysokie wskaźniki otyłości stwierdzano u osób rasy czarnej i latynoskiej. Wyniosły one odpowiednio 49,5% i 40,4%. Wysokie wskaźniki otyłości dotyczyły zwłaszcza kobiet właśnie w tych grupach rasowych wynosząc odpowiednio: 58,5% i 44,9%.

W całej populacji odnotowano również bardzo wysokie wskaźniki otyłości patologicznej tj. BMI>=40 kg/m2. W latach 2009-2010 odsetek ten wyniósł 6,3% (u mężczyzn 4,2%,  u kobiet 8,1%), najniższy był wśród przedstawicieli rasy kaukaskiej (5,7%), a najwyższy wśród osób rasy czarnej (13,1%). Podobnie jak w poprzednich zestawieniach największe odsetki otyłości patologicznej odnotowano  u kobiet rasy czarnej, u których częstość ta wynosiła 17,8%.

W całej populacji kobiet w opisanym okresie (1999-2010) nie odnotowano istotnego statystycznie wzrostu częstości występowania otyłości, obserwując go jedynie w podgrupach kobiet rasy czarnej i latynoskiej. Wzrost znamienny statystycznie zaobserwowano natomiast u mężczyzn  wynoszący w przeliczeniu rocznym 0,8 punktu procentowego. Autorzy pracy wskazują na stopniowe zwalnianie się w ostatnich latach dynamiki epidemii otyłości, bowiem zestawienie danych z lat 2009/2010 i 2003-2008 dla obu płci, nie wskazuje na istotny wzrost częstości otyłości. Przyszłe badania pokażą, czy wyhamowanie tempa narastania epidemii otyłości ma rzeczywiście miejsce i jeśli tak to czy wpłynie na choroby układu krążenia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 21 marca 2012
Marek Kowrach