Depresja zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego: meta-analiza prospektywnych badań kohortowych

Lin Meng i wsp – Depression increases the risk of hypertension incidence: a meta-analysis of prospective cohort studies LINK: J Hypertens online

Depresja jest powszechną chorobą psychiczną o wysokiej zapadalności i chorobowości. Wiadomo, że depresja zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca oraz wiąże się z częstszym występowaniem czynników ryzyka choroby wieńcowej, takich jak niska aktywność fizyczna, nikotynizm i nadużywanie alkoholu.

Związek depresji z nadciśnieniem tętniczym jest badany już od ponad stu lat, jednak nadal jednoznacznie nie wiadomo, czy depresja jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego. Na łamach Journal of Hypertension ukazała się praca Meng i wsp. dotycząca tego zagadnienia.

Autorzy przeszukali bazy danych PubMed, EMBASE, Cochrane i PsycINFO, poszukując prospektywnych badań kohortowych oceniających korelację pomiędzy depresją a wystąpieniem nadciśnienia tętniczego u dotychczas zdrowych osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze rozpoznawano, gdy ciśnienie skurczowe przekraczało 140 mm Hg, i/lub rozkurczowe przekraczało 90 mm Hg w powtarzanych pomiarach, gdy pacjent stosował leki przeciwnadciśnieniowe lub stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach domowych.

Z siedemdziesięciu pięciu pierwotnie wybranych prac tylko dziewięć spełniało kryteria włączenia do analizy. Łącznie meta-analizą objęto dane 22 367 pacjentów obserwowanych średnio przez 9,6 roku. Stwierdzono, że depresja powodowała wzrost ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego (dostosowane ryzyko względne 1,42, p=0,009). Ryzyko było skorelowane z długością czasu obserwacji (p=0,0002) i wyjściowym rozpoznaniem depresji (p<0,0001).

Przedstawiona przez autorów praca jest pierwszą meta-analizą skupiającą się na wpływie depresji na rozwój nadciśnienia tętniczego. Jej wyniki wskazują na depresję jako prawdopodobny niezależny czynnik ryzyka nadciśnienia.

Oceniając rezultaty pracy należy pamiętać, że mimo dużej preselekcji uwzględnione badania nie były jednakowo zaprojektowane, różniły się pod względem charakterystyki pacjentów, czasu obserwacji i metody oceny depresji. Dla wyciągnięcia ostatecznych wniosków niezbędne są zatem dalsze badania wykluczające wpływ innych czynników zakłócających.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / luty 2012
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Depresja zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego: meta-analiza prospektywnych badań kohortowych”