Przedłużona obserwacja badania HYVET – korzyści z leczenia nadciśnienia u osób w podeszłym wieku

N. Beckett i wsp – Immediate and late benefits of treating very elderly people with hypertension: results from active treatment extension to Hypertension in the Very Elderly randomised controlled trial LINK: BMJ 2012;344:d7541 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal przedstawiono przedłużoną obserwację osób, które uczestniczyły w badaniu HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial).

Podstawowym celem badania HYVET była ocena korzyści leczenia nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 80 roku życia. Podstawą interwencji była redukcja ciśnienia tętniczego za pomocą indapamidu SR i ewentualnie dołączanego do niego peryndoprylu, w celu uzyskania  wartości ciśnienia tętniczego poniżej 150/80 mm Hg. Grupę kontrolną stanowiły osoby leczone placebo. Badanie przerwano przedwcześnie, po średnio 2,1 roku obserwacji, z powodu wymiernych korzyści w grupie aktywnie leczonej: 21% redukcji śmiertelności całkowitej i 34% redukcji zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawały, udary mózgu, śmiertelność z ich powodu, niewydolność serca).

Po tym okresie większość z badanych bez punktów końcowych (n=1712) weszła w otwarty okres badania, w którym w grupie placebo zastosowano ten sam schemat leczenia jak w grupie aktywnej badania HYVET.  Dzięki temu średnie wartości ciśnienia tętniczego w obu grupach po roku były zbliżone wynosząc 142,8/76,2 mmHg dla uprzednio aktywnie leczonych i 143,8/76,4 mm Hg dla uprzedniej grupy placebo.

Po rocznym okresie terapii nie stwierdzono istotnej różnicy w zapadalności na udary mózgu zakończone i niezakończone zgonem, epizody niewydolności serca lub zdarzenia sercowo-naczyniowe liczone łącznie. Nadal jednak utrzymywała się redukcja śmiertelności całkowitej i śmiertelności sercowo-naczyniowej na korzyść grupy leczonej początkowo aktywnie.

Autorzy badania wskazują na bezpieczeństwo i istotne korzyści kliniczne, jakie mogą odnieść chorzy z nadciśnieniem tętniczym powyżej 80 roku życia, w wyniku leczenia z zastosowaniem diuretyku tiazydopodobnego w połączeniu z inhibitorem konwertazy angiotensyny. Część korzyści klinicznych, jak np. prewencja udaru mózgu  i powikłania sercowo-naczyniowe, zauważalne  jest już przy krótkim czasie, natomiast  redukcja zgonów zwiększa się  przy długotrwałej terapii, kiedy korzyści leczenia hipotensyjnego ulegają kumulacji. A zatem, zgodnie z wynikami HYVET, grupa osób w zaawansowanym wieku podeszłym (>80 roku życia) odnosi wymierne korzyści z leczenia hipotensyjnego i powinna być w tym zakresie aktywnie leczona do wartości poniżej 150 mm Hg.

Opracowane na podstawie: BMJ / 4 stycznia 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Przedłużona obserwacja badania HYVET – korzyści z leczenia nadciśnienia u osób w podeszłym wieku”