Refundacja kosztów leków znacząco zwiększa stosowanie się do zaleceń lekarskich

Ettore Ambrosioni – Full health coverage improves compliance of 50% LINK: J Hypertens 2012;30:482

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną chorobowości i śmiertelności oraz znaczących wydatków ponoszonych przez systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Odpowiednia diagnostyka i leczenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego stanowi najwłaściwszą metodą skutecznej prewencji pierwotnej i wtórnej tych chorób.

Niestety, tylko 37% chorych z cukrzycą typu 2, 41% pacjentów z zaburzeniami lipidowymi oraz 39% chorych z nadciśnieniem tętniczym osiąga cele terapeutyczne. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, które najsilniej wpływa na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, odpowiada za 13,5% przedwczesnych zgonów na świecie i 92 milionów lat życia skorygowanych o niepełnosprawność w Europie. Należy także zwrócić uwagę na ogromne koszty ekonomiczne ponoszone przez społeczeństwo – koszty niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego są o wiele wyższe niż koszty leczenia tej choroby.

W Journal of Hypertension Meneton i wsp. przedstawili pracę oceniającą wpływ refundacji leków na przestrzeganie zaleceń co do ich stosowania. Dane pochodzą z badania przekrojowego, w którym w grupie 4646 pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego oceniano wpływ  refundacji przez francuski system opieki zdrowotnej na zakup leków.  Osoby, których ubezpieczenie tylko częściowo pokrywało koszty opieki zdrowotnej prawie o połowę rzadziej korzystały z opieki medycznej i wykupywały leki w porównaniu z grupą osób których dodatkowe ubezpieczenia indywidualne gwarantowały pełne pokrycie kosztów opieki i leków. Co istotne, spośród ośmiu zmiennych socjoekonomicznych użytych w analizie (zamieszkiwanie w biednych rejonach miejskich, bycie imigrantem lub osobą samotną, niski stopień edukacji, bezrobocie, dochody roczne per capita, pełne pokrycie kosztów leczenia), tylko pokrycie kosztów leczenia było niezależnie związane z zakupem leków. 

Podobne wyniki uzyskano w kontrolowanym badaniu przeprowadzonym w USA, w którym wykazano, że eliminacja współpłacenia za leki po zawale serca prowadzi do lepszego stosowania się do zaleceń, zmniejsza częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zmniejsza koszty ponoszone przez pacjenta, bez zwiększania ogólnych kosztów opieki zdrowotnej. Autor komentarza stwierdza zatem, że pełna refundacja podstawowych leków stanowi pierwszy krok w kierunku poprawy stosowania się pacjentów do zaleceń farmakoterapii, poprawy wyników klinicznych i w efekcie redukcji kosztów.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / Marzec 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Refundacja kosztów leków znacząco zwiększa stosowanie się do zaleceń lekarskich”