Aktywność fizyczna w pracy i w czasie wolnym a ryzyko zawału serca – dane z badania INTERHEART

Claes Held i wsp – Physical activity levels, ownership of goods promoting sedentary behaviour and risk of myocardial infarction: results of the INTERHEART study LINK: Eur Heart J 2012;33:452

Wykazano, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. W niektórych krajach uprzemysłowionych odnotowano  wprawdzie wzrost aktywności fizycznej w czasie wolnym od pracy ale jednocześnie spadek takiej aktywności związanej z pracą zawodową i tym samym potencjalnie spadek całkowitej aktywności fizycznej. O ile jednak stosunkowo dobrze udokumentowano związek pomiędzy aktywnością w czasie wolnym a ryzykiem sercowo-naczyniowym o tyle względnie niewiele wiadomo na temat  wpływu zawodowej aktywności fizycznej na to ryzyko.

Istniała zatem potrzeba oceny wpływu obu typów aktywności na zagrożenie chorobami serca. Należy także pamiętać, iż większość danych dotyczących aktywności pochodzi z badań prowadzonych w krajach Zachodnich, a prac  z innych regionów świata jest niewiele.  Tymczasem jak można się spodziewać aktywność fizyczna w czasie wolnym może być większa w społeczeństwach bogatszych a w czasie pracy w biedniejszych.

Zagadnienia te stały się przedmiotem analizy przeprowadzonej w ramach projektu INTERHEART – badania typu przypadek-kontrola z udziałem of 10 043 osób pierwszym zawałem mięśnia sercowego oraz 14 217 osób z grupy kontrolnej bez dolegliwości dławicowych lub inwalidztwa ruchowego. Wykazano, że lekka (OR 0.78, CI 0.71–0.86) lub umiarkowana (OR 0.89, CI 0.80–0.99)  praca fizyczna wiązała się z niższym ryzykiem zawału serca w porównaniu z ryzykiem obserwowanym w przypadku pracy siedzącej. Ciężka praca fizyczna była podobnie ryzykowna jak praca siedząca (OR 1.02, CI 0.88–1.19). Ćwiczenia  fizyczne w czasie wolnym, zarówno łagodne (OR 0.87, CI 0.81–0.93) jak i umiarkowane lub intensywne (OR 0.76, CI 0.69–0.82) miały działanie ochronne.

Podobne zależności obserwowano w krajach o niskim, umiarkowanym i wysokim dochodzie narodowym. Posiadanie jednocześnie samochodu i telewizora wiązało się z wyższym ryzykiem zawału serca (OR 1.27, CI 1.05–1.54). Posiadanie tylko radia ryzyko zmniejszało  (OR 0.88, CI 0.80–0.97), podobnie jak posiadanie żywego inwentarza (OR 0.78, CI 0.68–0.88). Co ciekawe redukcja ryzyka była widoczna nawet przy niewielkiej aktywności, nie przekraczającej 30 minut tygodniowo. Warto wiedzieć, że prezentowane powyżej dane zbierano także w Polsce…

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / Luty 2012
Magdalena Lipczyńska