Statyny a ryzyko cukrzycy u kobiet – dane z Women’s Health Initiative

Annie L. Culver i wsp – Statin Use and Risk of Diabetes Mellitus in Postmenopausal Women in the Women’s Health Initiative LINK: Arch Intern Med. 2012;172:144

W badaniach doświadczalnych i klinicznych wykazano, że statyny wpływają na homeostazę glukozy. W dokonanej niedawno meta-analizie 17 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych wykazano, że leki te zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy (iloraz szans [OR], 1.09; 95% CI, 1.02-1.16). Wyniki innej z meta-analiz wskazują, że powyżej pewnego progu dawkowania efekt ten dotyczyć może wszystkich statyn.

Ponieważ kobiety po menopauzie nie były dobrze reprezentowane w badaniach klinicznych, z zainteresowaniem warto zapoznać się z raportem na łamach Archives of Internal Medicine, dotyczącym wpływu statyn na rozwój cukrzycy u kobiet uczestniczących w Women’s Health Initiative (WHI).  Jak przypomnieli jego autorzy, do WHI w latach  1993 do 1998 w 40 amerykańskich ośrodkach klinicznych włączono 161 808 kobiet po menopauzie, w wieku  50 do 79 lat.

Prezentowana analiza obejmuje dane zebrane do roku 2005 na temat 153 840 kobiet wyjściowo bez cukrzycy. Z tej grupy 7.04% przyjmowało wyjściowo statynę. Odnotowano 10 242 nowych przypadków cukrzycy. Co istotne, przyjmowanie statyn związane było ze zwiększonym ryzykiem  rozwoju DM (iloraz hazardu [HR], 1.71; 95% CI, 1.61-1.83). Zależność ta pozostała w mocy także po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej innych, potencjalnie zakłócających zmiennych (HR,1.48; 95% CI, 1.38-1.59) i była podobna dla wszystkich analizowanych statyn.

A zatem stosowanie statyn u kobiet po menopauzie wiąże się ze zwiększonym  ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Autorzy badania pokreślają, że statyny zapobiegają sercowo-naczyniowym  powikłaniom cukrzycy  i że ich miejsce w zaleceniach pierwotnej i wtórnej prewencji się nie zmienia. Tym niemniej, biorąc pod uwagę bardzo szerokie stosowanie statyn w starzejącej się populacji, autorzy postulują dalsze analizy dla poszczególnych dawek i typów statyn, w celu oceny, czy ryzyko rozwoju cukrzycy jest  pod tym względem zróżnicowane.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 22 stycznia 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Statyny a ryzyko cukrzycy u kobiet – dane z Women’s Health Initiative”