Symptomatologia choroby niedokrwiennej u kobiet i mężczyzn – czy istnieją różnice?

Martha H. Mackay i wsp – Gender differences in symptoms of myocardial ischaemia LINK: Eur H J 2011;32:3107

W European Heart Journal warto zwrócić uwagę na wyniki oryginalnego badania poświęconego istotnemu zagadnieniu, jakim są potencjalne różnice w zakresie symptomatologii niedokrwienia serca pomiędzy płciami. Na istnienie takich odmienności (np. rzadsze u kobiet  występowanie typowego bólu za mostkiem) wskazywały badania obserwacyjne, których metodyka z definicji uniemożliwia formułowanie wiążących wniosków w omawianym zakresie.

Różnicami w charakterze objawów, a przede wszystkim w czasie ich wystąpienia, można by tłumaczyć późniejsze rozpoznawanie niedokrwienia u kobiet oraz większe niż u mężczyzn rozbieżności pomiędzy leczeniem stosowanym w praktyce a obowiązującymi wytycznymi postępowania w niedokrwieniu serca.

Pragnąc  maksymalnie zobiektywizować obserwacje, autorzy z Kanady wykorzystali kliniczny model niedokrwienia oparty na przezskórnym wprowadzeniu balonu do naczyń wieńcowych u pacjentów poddawanych elektywnemu zabiegowi  PCI. W grupie 305 osób bez cech niestabilności hemodynamicznej, bloku lewej odnogi pęczka Hisa lub ostrego niedokrwienia, balon wypełniano powietrzem na 2 minuty lub do wystąpienia umiarkowanych objawów bądź cech niestabilności klinicznej. W tym okresie rejestrowano odczuwane dolegliwości i przeprowadzano badanie EKG.

W trakcie tak zdefiniowanej interwencji nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami pod względem występowania i charakteru bólu w klatce piersiowej ani dyskomfortu charakterystycznego dla niedokrwienia. Jedyną różnicą, która osiągnęła statystyczną znamienność, było częstsze występowanie bólu/dyskomfortu w obrębie gardła i szczęki u kobiet (iloraz szans: 2.91, 95% przedział ufności: 1.58-5.37).

Podsumowując, obserwacje poczynione przez autorów przeczą powszechnemu przekonaniu o istotnych różnicach w symptomatologii niedokrwienia serca pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 24 grudnia 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Symptomatologia choroby niedokrwiennej u kobiet i mężczyzn – czy istnieją różnice?”