Śmiertelność związana z depresją w populacji kanadyjskiej

Scott B Patten i wsp – Mortality Associated With Major Depression in a Canadian Community Cohort LINK: Can J Psychiatry. 2011;56:658 (dostępny pełen tekst)

Zależność pomiędzy chorobami psychicznymi a śmiertelnością jest istotnym problemem klinicznym i społecznym. W opublikowanych dotychczas badaniach wykazano, że epizody dużej depresji wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością. Jednakże po skorygowaniu o inne czynniki ryzyka zgonu zależność ta słabnie (co wykazano np. w analizach badania Framingham i badania Whitehall II).

Patten i wsp. postanowili zbadać zależność pomiędzy występowaniem depresji a ryzykiem zgonów i wpływem innych czynników zwiększających śmiertelność w populacji kanadyjskiej. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z badania NPHS (National Population Health Survey) w Kanadzie. Depresję oceniano na podstawie skróconej wersji formularza Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego.

Do badania NPHS włączono w 1994 roku 14 117 dorosłych osób. W czasie obserwacji w latach 1994-2006 w analizowanej kohorcie zarejestrowano 2019 zgonów. Duża depresja była, podobnie jak to wykazano w poprzednich badaniach, silnym czynnikiem predykcyjnym zgonu, także po skorygowaniu o podstawowe parametry demograficzne, tj. wiek i płeć (iloraz szans 2,0; 95% przedział ufności 1,4-2,9). Zależności tej nie obserwowano jednak po skorygowaniu wyników o inne czynniki ryzyka zgonu (iloraz szans 1,1; 95% przedział ufności 0,7-1,7). Zjawisko to autorzy pracy tłumaczą faktem,  że  depresja wpływa na śmiertelność poprzez inne zmienne, które zwiększają ryzyko zgonu.

Podsumowując,  depresja jest markerem podwyższonego ryzyka zgonu. Wpływ epizodów depresji na śmiertelność nie jest niezależny od innych znanych czynników zwiększających śmiertelność. Zmiana modyfikowalnych czynników ryzyka zgonu związanych z depresją (np. palenie tytoniu) może zmniejszyć śmiertelność wśród pacjentów z depresją.

Autorzy wskazują także na ograniczenia badania, w którym stosowano skróconą wersję kwestionariusza oceniającego epizody depresji, nie analizowano indywidualnie przyczyn zgonów, a przeprowadzona analiza nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy leczenie samej depresji może zmniejszyć ryzyko zgonu w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Listopad 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Śmiertelność związana z depresją w populacji kanadyjskiej”