Częstość akcji serca jest czynnikiem prognostycznym incydentów sercowo-naczyniowych w grupach wysokiego ryzyka

Stevo Julius i wsp – Usefulness of heart rate to predict cardiac events in treated patients with high-risk systemic hypertension LINK: Am J Cardiol online

W American Journal of Cardiology opublikowano badanie autorstwa Juliusa i wsp., doprecyzowujące naturę korelacji pomiędzy czynnością serca a incydentami sercowo-naczyniowymi w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Celem autorów było uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań, spośród których najważniejsze to: czy szybsza wyjściowa czynność serca jest związana z niekorzystnymi zdarzeniami zdrowotnymi w grupie pacjentów z nadciśnieniem i innymi sercowo-naczyniowymi czynnikami ryzyka, czy podwyższone ryzyko związane z szybką wyjściową czynnością serca zachowuje statystyczną znamienność po uwzględnieniu różnic pod względem wyjściowego ciśnienia tętnicze oraz czy skuteczna kontrola ciśnienia tętnicze redukuje ryzyko sercowo-naczyniowe związane z tachykardią.

Badaną grupę stanowiło 15193 pacjentów z nadciśnieniem, obserwowanych przez okres do 5 lat. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do wystąpienia incydentu kardiologicznego. Autorzy stwierdzili, że iloraz szans wystąpienia tak zdefiniowanego punktu końcowego wzrastał o 1.16 (95% CI: 1.12-1.20) w przeliczeniu na każde kolejne 10 uderzeń serca minutę w wyjściowym pomiarze. W porównaniu z najniższym kwintylem pod względem wyjściowej czynności serca, zmodyfikowany iloraz szans incydentu wieńcowego w najwyższym kwintylu wynosił 1.73 (1.46-2.04). Co ciekawe, częstość występowania pierwszorzędowego punktu końcowego w najwyższym kwintylu pod względem czynności serca, w porównaniu z 4 dolnymi kwintylami, była o 53% większa w grupie z dobrze kontrolowanym ciśnieniem tętniczym i u 34% większa w grupie z nieprawidłową kontrolą ciśnienia.

Podsumowując, czynność serca jest czynnikiem rokowniczym incydentów wieńcowych u osób z nadciśnieniem a redukcja ciśnienia nie modyfikowała tego wpływu.

Opracowane na podstawie: American Journal of Cardiology / 9 grudnia 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Częstość akcji serca jest czynnikiem prognostycznym incydentów sercowo-naczyniowych w grupach wysokiego ryzyka”