Rehospitalizacje po zawale mięśnia sercowego

Robb D. Kociol i wsp – International Variation in and Factors Associated With Hospital Readmission After Myocardial Infarction LINK: JAMA 2012;307:66

Zastosowanie pierwotnej angioplastyki wieńcowej u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST znacznie poprawiło wyniki leczenia i przeżycie chorych do momentu wypisu ze szpitala. Pacjenci pozostają jednak narażeni na wczesne ponowne hospitalizacje. W USA zaproponowano, aby odsetek wczesnych ponownych hospitalizacji po zawale mięśnia serca stał się miarą jakości szpitali.

W celu poprawy 30-dniowego wskaźnika hospitalizacji związanych z przebytym zawałem serca badacze poszukują czynników ryzyka ponownych pilnych hospitalizacji. Kociol i wsp. przeprowadzili analizę post hoc badania oceniającego stosowanie pexelizumabu w świeżym zawale mięśnia serca, do którego włączono 5745 chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST w 296 ośrodkach w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i w 13 krajach europejskich w okresie od 13 lipca 2004 roku do 11 maja 2006 roku. W celu oceny niezależnych czynników ryzyka śmiertelności ogólnej oraz ponownych pilnych hospitalizacji w czasie 30 dni po wypisie ze szpitala zastosowano wieloczynnikową analizę regresji logistycznej.

Spośród 5571 chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, którzy przeżyli do momentu wypisu ze szpitala, 631 (11,3%) było ponownie hospitalizowanych w ciągu kolejnych 30 dni. Częstość ponownych hospitalizacji była wyższa w USA w porównaniu z innymi krajami (14,5% versus 9,9%; p<0,001). Mediana czasu hospitalizacji była natomiast najkrótsza w USA (3 dni, rozstęp międzykwartylowy 2-4 dni), a najdłuższa w Niemczech (8 dni, rozstęp międzykwartylowy 6-11 dni).

Na podstawie wieloczynnikowej analizy regresji wyodrębniono dwa czynniki ryzyka ponownych hospitalizacji, tj. chorobę wielonaczyniową (iloraz szans 1,97; 95% CI 1,65-2,35) oraz lokalizację w USA (iloraz szans 1,68; 95% CI 1,37-2,07). Po uwzględnieniu w analizie mediany czasu pobytu w szpitalu dla poszczególnych krajów, lokalizacja w USA przestała być niezależnym czynnikiem 30-dniowej ponownej hospitalizacji z wszystkich przyczyn oraz hospitalizacji w trybie pilnym. Lokalizacja ta nie była czynnikiem ryzyka zgonu wewnątrzszpitalnego (iloraz szans 0,88; 95% CI 0,6-1,3) lub śmiertelności do 30 dni po wypisie ze szpitala (iloraz szans 1,0; 95% CI 0,72-1,39).

Podsumowując, w międzynarodowym badaniu dotyczącym leczenia świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST wykazano różnice pomiędzy krajami dotyczące ponownych hospitalizacji w 30-dniowym okresie po wypisie na niekorzyść USA. Jednakże uwzględnienie w analizie mediany czasu trwania hospitalizacji zmniejszyło  tę różnicę. Autorzy postulują dalsze badania nad związkiem czasu hospitalizacji i wskaźników rehospitalizacji.

Opracowane na podstawie: JAMA / 4 stycznia 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Rehospitalizacje po zawale mięśnia sercowego”