Badania ADVANCE i ADVANCE-ON – podsumowanie

P. Hamet – What matters in ADVANCE and ADVANCE-ON LINK: Diabetes, Obesity and Metabolism 2012;14:20 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Diabetes, Obesity and Metabolism podsumowano dotychczasowe wyniki badania ADVANCE. W badaniu tym jedenaście tysięcy pacjentów z cukrzycą typu 2 randomizowano do dwóch ramion terapeutycznych: intensywnej terapii hipoglikemizującej opartej o gliklazyd MR oraz ścisłej kontroli ciśnienia tętniczego w oparciu o peryndopryl i indapamid SR. Celem była redukcja ciśnienia tętniczego niezależnie od jego wyjściowego poziomu oraz redukcja poziomu hemoglobiny glukozylowanej do 6,5% i poniżej.

W badaniu uczestniczyły osoby z cukrzycą typu 2 powyżej 50 roku życia, o zwiększonym ryzyku powikłań naczyniowych, co oznaczało jedno z poniżej wymienionych: przebyty epizod sercowo-naczyniowy, stwierdzane powikłanie o charakterze mikroangiopatii, cukrzyca trwająca ponad 10 lat, istotne zaburzenia lipidowe, mikroalbuminuria, palenie papierosów, wiek powyżej 65 roku życia.

Korzyści z przeprowadzonej interwencji odnotowano zarówno w ramieniu badania poświęconym leczeniu hipotensyjnemu jak i w ramieniu  terapii hipoglikemizującej. Grupa, w której jednoczasowo stosowano obie wymienione wyżej interwencje odniosła największe korzyści, najbardziej widoczne w zakresie powikłań nerkowych, których liczba w ciągu roku uległa redukcji względnej o 28% (o 33% zmniejszyło się ryzyko nowej lub pogorszenia istniejącej nefropatii, o 54% zmalało ryzyko makroalbuminurii a o 25% zmalało ryzyko wystąpienia nowej mikroalbuminurii).

Co bardzo istotne, spadłą liczba powikłań makronaczyniowych. Ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego zmniejszyło się o 24%. Zaobserwowano również względną redukcję śmiertelności całkowitej o 18%. Wyniki po raz kolejny potwierdzają zasadność wieloczynnikowej interwencji w cukrzycy typu 2, której skuteczność wykazano w badaniu STENO-2.

Obecnie trwa przedłużona obserwacja chorych w ramach ADVANCE (ADVANCE-ON), która dostarczy dalszych danych na temat  długoterminowych korzyści płynących z terapii hipoglikemizującej i hipotensyjnej w tej populacji chorych. Badanie ADVANCE-ON zweryfikuje m.in. zjawisko tzw. „pamięci metabolicznej” (metabolic memmory, legacy effect) zaobserwowane w przedłużonej obserwacji badania UKPDS. Wykazano wówczas, że jeżeli intensywne leczenie cukrzycy zostanie rozpoczęte wcześniej i uda się przez pewien okres uzyskać dobrą kontrolę metaboliczną, to pożądane skutki takiego postępowania będą się utrzymywały przez wiele kolejnych lat, mimo, że różnica w wyrównaniu glikemii pomiędzy osobami leczonymi w przeszłości intensywnie i standardowo zanika.

Opracowane na podstawie: Internet / Styczeń 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Badania ADVANCE i ADVANCE-ON – podsumowanie”