Zapalenie mięśnia sercowego – seminarium The Lancet

Sandeep Sagar, Peter P Liu, Leslie T Cooper Jr – Myocarditis LINK: Lancet online first

Na łamach The Lancet w cyklu „Seminarium” ukazał się obszerny artykuł poświęcony  zapaleniu mięśnia sercowego. Wśród przyczyn zapalenia Sagar i wsp. wymieniają przede wszystkim wirusy , dalej bakterie, chlamydia, grzyby i pierwotniaki.  Przypominają przy tej okazji, że nieinfekcyjne zapalenie mięśnia sercowego zdarza się wprawdzie rzadko ale jest problemem istotnym ze względu ma potencjalne możliwości swoistego leczenia.

Wśród przyczyn niezakaźnych należy pamiętać między innymi o reumatoidalnym zapaleniu stawów. Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego występuje m.in. w zespole hypereozynofilowym, zespole Churg-Straussa i chorobach nowotworowych. Może być także związane z przyjmowaniem leków lub szczepionek. Bezobjawowy wzrost troponiny obserwuje się na przykład u 1 na 200 ludzi, którzy otrzymali szczepionkę przeciwko ospie (objawowe zapalenie występuje u 5,5 na 10 000 osób).

W artykule zaproponowano trójstopniową klasyfikację ostrego zapalenia mięśnia sercowego w zależności od prawdopodobieństwa rozpoznania: subkliniczne ostre zapalenie mięśnia sercowego u osoby bezobjawowej, prawdopodobne objawowe ostre zapalenie mięśnia sercowego   oraz potwierdzone biopsją, niezależne od objawów klinicznych definitywne zapalenie mięśnia sercowego.

Rezonans magnetyczny serca staje się obecnie rutynowym, czułym testem pozwalającym potwierdzić rozpoznanie ostrego zapalenia mięśnia sercowego. Biopsję endomiokardialną należy wykonywać jedynie w starannie wybranych przypadkach.

Zapalenie mięśnia sercowego może, poza objawami szybko narastającej niewydolności serca, naśladować także ostry zespół wieńcowy, często z zachowaną globalną funkcją skurczową lewej komory.  Yilmaz i wsp. potwierdzili występowanie kurczu naczyń wieńcowych po dowieńcowym podaniu acetylcholiny, przy braku zmian w tętnicach wieńcowych u 70% chorych z klinicznymi objawami zawału serca i potwierdzonym biopsyjnie zapaleniem mięśnia sercowego. Zapalenie mięśnia sercowego może objawiać się także zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego –  Uemura i wsp. stwierdzili, że 3 (6%) z 50 chorych z zaburzeniami przedsionkowo-komorowego o niewyjaśnionej etiologii miało miokarditis. Zapalenie mięśnia sercowego należy  brać pod uwagę także u chorych z zaburzeniami rytmu.  Potwierdzone immunohistologicznie zapalenie mięśnia sercowego  obserwowano także u do 40% chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i utrzymującymi się pomimo standardowego leczenia objawami niewydolności serca.

Opracowane na podstawie: Lancet / 19 grudnia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Zapalenie mięśnia sercowego – seminarium The Lancet”