Zerowa wartośc wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych a ich zwężenie

Todd C. Villines i wsp – Prevalence and Severity of Coronary Artery Disease and Adverse Events Among Symptomatic Patients With Coronary Artery Calcification Scores of Zero Undergoing Coronary Computed Tomography Angiography LINK: J Am Coll Cardiol 2011;58:2533

Wskaźnik zwapnień w tętnicach wieńcowych (CAC) oceniany za pomocą tomografii komputerowej bez użycia kontrastu stanowi użyteczne klinicznie narzędzie do oceny stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. U osób bezobjawowych brak zwapnień wiąże się z bardzo niskim ryzykiem niekorzystnych zdarzeń.

Także u osób objawowych wykazano, że zerowy CAC ma bardzo dobrą czułość i negatywną wartość predykcyjną dla wykluczania istotnych zwężeń w naczyniach wieńcowych. W konsekwencji American College of Cardiology/American Heart Association uzgodniły wykorzystanie zerowego poziomu CAC jako zapory dla wykonywania inwazyjnej koronarografii u chorych z nietypowymi dolegliwościami w klatce piersiowej. 

W kilku ostatnich badaniach podważono  jednak wiarygodność takiego postępowania wykazując, że chorzy z zerowym CAC mogą mieć relatywnie dużo istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Dotyczy to zwłaszcza chorych z wysokim wyjściowym prawdopodobieństwem choroby wieńcowej. Częstość występowania istotnych zmian w naczyniach wieńcowych i ich znaczenie prognostyczne u chorych z zerowym CAC i mniejszym wyjściowym prawdopodobieństwem choroby wieńcowej w dalszym ciagu budzą kontrowersje.

Warto zatem zapoznać się z wynikami analizy danych pochodzących z międzynarodowego  rejestru, w którym zidentyfikowano  10,037 objawowych chorych bez wcześniejszego rozpoznania choroby wieńcowej, u których zmierzono CAC i wykonano tomografię komputerową tętnic wieńcowych. Średni wiek uczestników rejestru CONFIRM (Coronary CT AngiographyEvaluation for Clinical Outcomes: An International Multicenter) wyniósł 57 lat.

Zerowy wskaźnik CAC miało 51% uczestników rejestru. Z tej grupy 84% nie miało zmian w naczyniach wieńcowych, 13% miało zmiany niezawężające a 3.5% miało zwężenie co najmniej 50% (1.4% co najmniej zwężenie 70%).  W trakcie obserwacji (mediana 2.1 roku) chorzy z zerowym CAC mieli podobną śmiertelność niezależnie od obecności lub braku zmian w tętnicach wieńcowych; natomiast złożony punkt końcowy (zgon, zawał serca lub późna rewaskularyzacja) wystąpił natomiast u  3.9% chorych z co najmniej 50% zwężeniem oraz u 0.8% chorych bez zmian zawężających w tętnicach wieńcowych (wskaźnik hazardu: 5.7; 95% CI 2.5 do 13.1; p<0.001).

A zatem, u osób z dolegliwościami zerowy CAC nie wyklucza istotnych zmian w tętnicach wieńcowych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 6 grudnia 2011
Magdalena Lipczyńska