Wczesne rehospitalizacje po PCI – jak często, jakie czynniki ryzyka

Farhan J. Khawaja i wsp – Factors Associated With 30-Day Readmission Rates After Percutaneous Coronary Intervention LINK: Arch Intern Med online first

Wskaźniki rehospitalizacji 30-dniowych  stały się w USA miernikiem jakości usług medycznych.

Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) podaje do publicznej wiadomości dane dotyczące standaryzowanych względem ryzyka wskaźników rehospitalizacji 30-dnowych dla niewydolności serca, ostrego zawału serca oraz przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych (PCI). W Patient Protection and Affordable Care Act (2010) przewiduje się  powiązanie wskaźników jakości opieki (w tym rehospitalizacji) z poziomem refundacji usług. Dane te budzą zatem zrozumiałe zainteresowanie lekarzy.

PCI stanowią jedne z najczęstszych procedur w USA i w niedawnej analizie Medicare dotyczącej zabiegów PCI (elektywnych i w trybie pilnym) wykonanych w roku 2005 wskaźniki rehospitalizacji 30-dniowej i śmiertelności wyniosły odpowiednio 14.6% i 1.0%, przy czym co oczywiste rehospitalizacje związane były z większym ryzykiem zgonu. 

Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono wyniki innej analizy, tym razem prospektywnego rejestru Szpitala Saint Marys w Rochester, obejmującej dane wszystkich chorych poddanych PCI  w tym ośrodku w latach 1998-2008 (15 498 hospitalizacji z powodu PCI u 12 813 chorych). W rejestrze tym rehospitalizowano łącznie 9.4% chorych poddanych PCI (n=1459). Śmiertelność w 30-dni od wypisu wyniosła 0.68% (n=106).

Czynnikami zwiększającymi ryzyko rehospitalizacji okazały się między innymi płeć żeńska, słaby poziom wykształcenia, niestabilna choroba wieńcowa, incydent neurologiczny, istotna choroba nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroba wrzodowa oraz wyjściowa hospitalizacja wynosząca ponad 3 doby. Rehospitalizacja w ciągu 30 dni od wypisu związana była także z wyższą śmiertelnością 1-roczną (iloraz hazardu, 1.38; 95% CI, 1.08- 1.75; P=0.009).

Zestawiając zebrane przez siebie dane z danymi Medicare autorzy pracy odnotowują, że w ich populacji wskaźniki rehospitalizacji były niższe u chorych objętych prywatnym ubezpieczeniem (7.2%) niż w grupie objętej zabezpieczeniem Medicare (10.8%). Łącznie nie zmienia to jednak podstawowego faktu, o którym powinniśmy pamiętać – w ciągu 30 dni od zabiegu co 10 chory  kierowany na PCI znajdzie się po raz kolejny w szpitalu.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 28 listopada 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wczesne rehospitalizacje po PCI – jak często, jakie czynniki ryzyka”