Wpływ farmakoterapii niewydolności serca na jakość życia

Jancy H. Killian i wsp – Impact of guideline-recommended therapy on quality of life in veterans with heart failure LINK: J Clin Outcomes Manage 2011;18:465 (dostępny pełen tekst)

Niewydolność serca, na którą cierpi niemal 6 milionów Amerykanów, jest nie tylko stanem związanym z podwyższoną chorobowością i śmiertelnością, ale też chorobą o istotnym, niekorzystnym wpływie na jakość życia. Ostatni z wymienionych parametrów jest pochodną objawów klinicznych oraz subiektywnych czynników związanych z oczekiwaniami, przekonaniami i odczuciami pacjentów.

Standardowa farmakoterapia niewydolności serca, polegająca na podawaniu inhibitorów konwertazy angiotensyny i beta-blokerów, obniża śmiertelność i chorobowość w skurczowej niewydolności serca. Wiedza na temat wpływu tych leków na jakość życia jest natomiast niepełna. Z jednej strony, łagodząc objawy choroby podstawowej, mogą jakość życia poprawiać, z drugiej – za sprawą działań niepożądanych – pogarszać.

Killian i wsp., autorzy oryginalnego badania, którego wyniki opublikowano w Journal of Clinical Outcomes Management, przeprowadzili ankietę dotyczącą jakości życia wśród amerykańskich pacjentów z niewydolnością serca. Źródłem danych był kwestionariusz MLHFQ (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) wysyłany tradycyjną pocztą. Dodatkowe informacje na temat schematów farmakoterapii, chorób i charakterystyki demograficznej uczestników pochodziły z elektronicznych baz danych.

Kwestionariusz wypełniło łącznie 225 osób. Respondentów sklasyfikowano w 3 grupach: z optymalną farmakoterapią, z suboptymalną farmakoterapią i z niedostatecznym leczeniem. Średnia punktacja w skali MLHFQ w wymienionych powyżej grupach wynosiła odpowiednio 51.1, 47.7 i 49.9. Różnice były statystycznie nieznamienne. Tym samym, zgodne z obowiązującymi wytycznymi stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i beta-blokerów wywiera korzystny wpływ na śmiertelność i chorobowość i nie pogarsza, ale też nie polepsza jakości życia.

Opracowane na podstawie: Internet / Październik 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Wpływ farmakoterapii niewydolności serca na jakość życia”