Czy częstość stosowania beta- blokerów zależy od wieku pacjentów?

C. Vitale i wsp – Pattern of use of beta-blockers in older patients with stable coronary artery disease LINK: Drugs Aging 2011;56:549

Na łamach czasopisma Drugs and Aging autorzy z Włoch przedstawili pracę, w której poruszyli problem leczenia beta-blokerami osób w starszym wieku. W tej szczególnej grupie chorych lekarze często uważają, że wielochorobowość i politerapia są powodem, dla których szansa wystąpienia działań niepożądanych beta-blokerów może być większa.

Autorzy w ramach obserwacyjnego, przekrojowego, wieloośrodkowego badania ocenili częstość stosowania beta-blokerów w grupie 2226 pacjentów ze stabilną postacią choroby niedokrwiennej serca. Częstość ta była istotnie mniejsza wśród osób > 65 roku życia, w porównaniu z osobami < 65 roku życia, wynosząc odpowiednio 53% i 57%. W analizach cząstkowych efekt ten pogłębiał się w miarę wzrostu wieku badanych. U badanych powyżej 80 roku życia odsetek osób leczonych beta blokerami wyniósł 48,7%. Co istotne wystąpienie niewydolności serca niwelowało obserwowane różnice w odsetku leczonych beta blokerami wśród starszych i młodszych chorych.

Oceniając przedstawione wyniki warto pamiętać, że korzystny efekt  leczenia beta blokerami nie zanika wraz z wiekiem. Jednym z czynników decydujących o ich skuteczności, jest redukcja częstości rytmu serca. Autorzy artykułu przypominają przy tej okazji, że lekiem, który może znaleźć zastosowanie w przypadku przeciwwskazań do stosowania lub nietolerancji beta-blokerów jest iwabradyna. Jej korzystne działanie w połączeniu z beta blokerami potwierdzono w populacji chorych w starszym wieku  z niewydolnością serca.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Czy częstość stosowania beta- blokerów zależy od wieku pacjentów?”