Odstęp QT a rokowanie – wyniki analizy Third National Health and Nutrition Examination Survey

Yiyi Zhang i wsp – QT-Interval Duration and Mortality Rate. Results From the Third National Health and Nutrition Examination Survey LINK: Arch Intern Med. 2011;171:1727

W dziedzicznych postaciach zespołów długiego i krótkiego QT, nieprawidłowe wydłużenie lub skrócenie odstępu QT w elektrokardiogramie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania komorowych zaburzeń rytmu i nagłego zgonu. Znaczenie mniej skrajnych zmian długości odstępu QT pozostaje nieustalone.

W niektórych analizach wykazano zależność pomiędzy umiarkowanym wydłużeniem odstępu QT a śmiertelnością całkowitą lub występowaniem nagłych zgonów, w innych zależności takiej nie odnotowano. Celem pracy przedstawionej na łamach Archives of Internal Medicine była zatem ocena zależności pomiędzy długością odstępu QT a śmiertelnością całkowitą i sercowo-naczyniową w populacji amerykańskiej.

Do analizy włączono dane 7828 uczestników Third National Health and Nutrition Examination Survey. W czasie średnio 13.7–letniej obserwacji odnotowano 2291 zgonów. Zależność pomiędzy długością odstępu QT a śmiertelnością okazała się mieć kształt litery U.

Odstęp QT ≥ 439 msek (skorygowany w analizie wieloczynnikowej względem wieku, płci, rasy i odstępu RR) wiązał się z dwukrotnym wzrostem śmiertelności całkowitej (iloraz hazardu 2.03, 95% CI 1.46-2.81) oraz dwu i półkrotnym zwrotem śmiertelności sercowo-naczyniowej (iloraz hazardu 2.55, 95% CI 1.59- 4.09), w porównaniu z odstępem w granicach 401 do 410 msek. Skrócony skorygowany  odstęp QT poniżej 377 msek również wiązał się ze wzrostem śmiertelności całkowitej (1.39 95% CI 1.02-1.88)  oraz nieistotne statystycznie ze wzrostem śmiertelności sercowo-naczyniowej (1.35, 95% CI 0.77-2.36). Trend w kierunku wzrostu śmiertelności notowano także przy mniejszych odchyleniach odstępu QT.

Podobne, choć słabsze zależności obserwowano w przypadku odstępu QT skorygowanego zgodnie z tradycyjną regułą Bazetta (autorzy przypominają jednak, że w pochodzących z 2009 roku zaleceniach American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee Council on Clinical Cardiology, American College of Cardiology Foundation, oraz Heart Rhythm Society zalecono nie regułę Bazetta, ale korygowanie odstępu w funkcji regresji liniowej).

Zdaniem autorów konieczne są dalsze badania, zwłaszcza nad znaczeniem skróconego odstępu QT oraz mechanizmami odpowiedzialnymi za zaobserwowane zjawisko.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 19 października 2011
Magdalena Lipczyńska