Czy antagoności witaminy K mogą nasilać zmiany miażdżycowe?

Nico Bruining i Ron T. van Domburg – Long-term application of vitamin K antagonists, more harm than good? The additional value of imaging LINK: Eur Heart J 2011;32:2473

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych (MSCT) dostarcza nowych interesujących informacji, których uzyskanie wymagałoby wykonywania badań inwazyjnych. Na łamach European Heart Journal ukazał się interesujący komentarz Bruininga i Domburga poświęcony wynikom pracy Weijs i wsp.

Ci ostatni, wykorzystując   MSCT opisali potencjalne działanie niepożądane antagonistów witaminy K (VKA), podawanych chorym z napadowym migotaniem przedsionków w celu zapobiegania incydentom zatorowym – zwiększenie zawartości wapnia w tętnicach wieńcowych u chorych dłużej leczonych VKA. Potwierdzenie tej obserwacji może mieć poważny wpływ na aktualną praktykę postępowania, tym bardziej, że dane eksperymentalne wskazują, iż VKA mogą zmniejszać aktywność macierzowego białka Gla – silnego inhibitora procesu kalcyfikacji tkanek miękkich.

Zdaniem Weijs i wsp. należy przeprowadzić dalsze badania pozwalające ocenić bezpieczeństwo stosowania VKA u chorych z migotaniem przedsionków i niskim ryzykiem powikłań zatorowych.  Bruining i Domburg, komentując wyniki pracy Weijs i wsp. podkreślili znaczenie pracy  i konieczność dalszych analiz, przypominając jednocześnie o jej ograniczeniach. Wskaźnik Agatstona oceniony został w niej tylko w jednym punkcie czasowym a zatem nie posiadamy danych dotyczących zmian w poziomie uwapnienia tętnic w czasie leczenia. W przyszłych pracach weryfikujących potencjalnie niekorzystne działanie VKA konieczne będzie zatem wykonywanie pomiarów w kilku punktach czasowych.

Oceniając znaczenie obecności zwapnień należy pamiętać, że choć autorzy prezentują je jako działanie niepożądane, w badaniach z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej  stwierdzono, że większe uwapnienie blaszek miażdżycowych związane było z obecnością ujemnego remodelingu będącego objawem stabilizacji blaszki.

Ponieważ prospektywne obserwacje zajmą wiele czasu, obecnie istnieje możliwość oceny zależności pomiędzy długoterminowym stosowaniem VKA a zwapnieniami na podstawie danych zawartych w szpitalnych bazach wyników MSCT. Możliwości współczesnej statystyki pozwolą na porównanie stopnia zwapnień w dużych grupach chorych leczonych i nie leczonych VKA i tym samym na przybliżenie się do odpowiedzi na pytanie czy VKA rzeczywiście nasilają procesy miażdżycowe.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / Październik 2011
Magdalena Lipczyńska