ACE-I i ARB – czy są różnice w zakresie przestrzeganie zaleceń w terapii długoterminowej?

Vegtar S i wsp – Compliance, Persistence, and Switching Patterns for ACE Inhibitors and ARBs LINK: Am J Manag Care 2011;17:609 (dostępny pełen tekst)

Leki przeciwnadciśnieniowe doprowadziły do przełomu w zakresie zapobiegania i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nerek. Szczególnie istotnymi lekami z tej grupy są inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) i blokery receptora angiotensynowego (ARB), które oprócz obniżania ciśnienia tętniczego i redukcji proteinurii zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe i poprawiają rokowanie chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.

ACE-I są przepisywane jako leki pierwszego wyboru ze względu na duże doświadczenie w ich stosowaniu oraz niższy koszt. Sytuacja ta będzie się prawdopodobnie zmieniać wraz z pojawianiem się tańszych, generycznych postaci ARB.

Uważa się  ARB charakteryzują się podobną skutecznością hipotensyjną jak ACE-I, natomiast ich przewagą może być rzadsze występowanie kaszlu. Powstaje pytanie, czy fakt ten może  być powodem lepszego przestrzegania zaleceń lekarskich?

Na łamach American Journal of Managed Care ukazała się praca Vegtera i wsp. poświęcona przestrzeganiu zaleceń lekarskich dotyczących terapii ACE-I i  ARB oraz przypadków zamiany jednego leku na drugi.  W badaniu użyto duńskiej bazy danych wypisanych recept w latach 1999-2010 dla ponad 50 000 chorych stosujących ACE-I i ARB –  łącznie  ponad 200 000 osobolat stosowania leków. Analizowano ilość, dawkowanie, przestrzeganie zaleceń w ciągu jednego roku, długoterminowe stosowanie się do terapii i warunki zamiany leków z tych dwóch grup.

Jako wskaźnik przestrzegania zaleceń w obserwacji rocznej  (compliance) przyjęto odsetek pacjentów, którzy zrealizowali receptę i posiadali lek przez co najmniej 80% czasu obserwacji. Wskaźniki te okazały się podobne w grupie ACE-I i ARB (odpowiednio 88,3% vs 88,3%)

W ocenie trzyletniej posłużono się wskaźnikiem trwania przy zapisanej terapii (persistence) – za przerwanie terapii uznano co najmniej 90-dniowy okres niezrealizowania recepty. Również w tym przypadku wskaźniki nie różniły się między grupami (81.9% vs 82.4%).

Chorzy stosujący ACE-I częściej zmieniali lek na inny (24,2% vs 13,1%, p<0,001),  przeważnie na ARB,  co mogło wynikać z wystąpienia kaszlu. W grupie ACE-I odnotowano istotne różnice w zakresie przestrzegania zaleceń i zamiany leków. Przykładowo lekiem najrzadziej zamienianym na inne preparaty, w tym na  ARB, okazał się peryndopryl. W przypadku poszczególnych ARB różnice nie były istotne statystycznie.

W przypadku tej ostatniej grupy leków  brak różnic w zakresie przestrzegania zaleceń może, według autorów pracy, skłaniać do przepisywania tańszych leków generycznych. Warto odnotować, że pomimo opinii o lepszej tolerancji ARB niż ACE-I, wskaźniki przestrzegania zaleceń były dla obu grup preparatów podobne.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “ACE-I i ARB – czy są różnice w zakresie przestrzeganie zaleceń w terapii długoterminowej?”