Hospitalizacje z powodu niewydolności serca w USA – czy widać poprawę?

Mihai Gheorghiade i wsp – Hospitalizations for Heart Failure in the United Statesu2014A Sign of Hope LINK: JAMA 2011;306:1705

Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) ukazał się artykuł redakcyjny Gheorghiade i wsp. poświęcony hospitalizacjom z powodu niewydolności serca (NS) w USA, gdzie NS jest najczęstszą przyczyną przyjęcia do szpitala chorych powyżej 65 roku życia.

We wczesnych latach 90-tych ubiegłego stulecia wskaźniki śmiertelności i ponownej hospitalizacji w ciągu 60 – 90 dni po wypisie wynosiły odpowiednio 15% i 30%. Przez kolejne lata czyniono ogromne wysiłki, by zmienić te wartości, jednak bez większego rezultatu.

W tym samym numerze JAMA ukazała się praca Chena i wsp. przedstawiająca dane dotyczące hospitalizacji z powodu NS  osób  będących pod opieką systemu Medicare. Ogólny wskaźnik hospitalizacji z powodu NS zmniejszył się z 2845/100 000 osób w roku 1998 do 2007/100 000 w roku 2008, a autorzy wiążą ten spadek z mniejszą częstością występowania choroby wieńcowej, lepszą kontrolą ciśnienia tętniczego i poprawą poziomu leczenia w ogóle. Niestety, całkowita śmiertelność w ciągu jednego roku pozostała wysoka (około 30%).

Zdaniem Gheorghiade oznacza to, że pomimo zmniejszenia częstości hospitalizacji z powodu NS postępowanie po wypisie ze szpitala nie jest właściwe. Wyniki badania wskazują, że wskaźnik ponownych hospitalizacji nie zmienił się, a nawet wzrósł. Należy zatem bardziej agresywnie leczyć objawy zastoinowej niewydolności serca, choroby serca prowadzące do NS (np. wady zastawkowe, zaburzenia rytmu), inne choroby pogarszające funkcję serca (np. cukrzycę, POChP, obturacyjny bezdech senny), stosować właściwe leki  i właściwie planować opiekę poszpitalną.

Podsumowując, mimo zmniejszenia ogólnych wskaźników hospitalizacji z powodu NS, śmiertelność oraz ilość rehospitalizacji pozostają na nieakceptowalnie wysokim poziomie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 19 października 2011
Magdalena Piątkowska