W jaki sposób małżeństwo wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe?

Clare L. Atzema i wsp – Effect of marriage on duration of chest pain associated with acute myocardial infarction before seeking care LINK: CMAJ 2011;183:1482 (dostępny pełen tekst)

Małżeństwo jak wiadomo przynosi korzyści zdrowotne a osoby powiązane węzłem małżeńskim mają niższe ryzyko zgonu, przy czym małżeństwo w większym stopniu wpływa na ryzyko obserwowane u mężczyzn niż u kobiet.  Szczególne mechanizmy odpowiedzialne za mniejszą liczbę zgonów sercowo-naczyniowych u małżonków nie są jednak znane.

Badacze Enhanced Feedback for Effective Cardiac Treatment (EFFECT) przeanalizowali  wpływ stanu cywilnego na czas upływający od początku bólu w klatce piersiowej do chwili dotarcia do szpitala u chorych z zawałem serca. Autorzy pracy założyli, że pozostawianie w związku małżeńskim lub partnerskim związane jest z mniejszym opóźnieniem hospitalizacji, ponieważ partner zachęca bezpośrednio lub pośrednio do wcześniejszego poszukiwania pomocy medycznej (badacze przyjęli, iż nawet przy braku fizycznej  obecności partnera w momencie wystąpienia bólu jego posiadanie skłaniać będzie chorego do wcześniejszego poszukiwania  pomocy, dodatkowo ich zdaniem żony miały pełnić funkcje opiekuńcze w większym stopniu od mężów a zatem ochronny wpływ małżeństwa miałby w większym stopniu dotyczyć mężów niż żon).

Badacze przeprowadzili więc retrospektywną analizę danych populacji chorych ze świeżym zawałem serca przyjętych do 96 ośrodków w stanie Ontario w Kanadzie (od kwietnia 2004 do marca 2005). Średni wiek 4403 chorych ze świeżym zawałem serca, w tym 1486 (33.7%) kobiet, wyniósł 67.3 lata (±13.6 roku). Niemal połowa z nich (2037 lub 46.3%) zgłosiła się do szpitala w ciągu 2 godzin a 3240 (73.6%) w ciągu 6 godzin.

Łącznie 75.3% (2317/3079) chorych pozostających w związkach małżeńskich (pojęcie to uwzględniało taże stały związek nieformalny), 67.9% (188/277) osób samotnych, 68.5% (189/276) osób rozwiedzionych oraz 70.8% (546/771) wdów/wdowców przybyło do szpitala w ciągu 6 godzin od początku objawów. Pozostawianie w związku małżeńskim okazało się zmniejszać prawdopodobieństwo późniejszej hospitalizacji (iloraz szans [OR] 0.46, 95% przedział ufności [CI] 0.30–0.71, p < 0.001) w porównaniu z osobami samotnymi.

Zgodnie z oczekiwaniami iloraz szans wynosił 0.35 (95% CI 0.21–0.59, p < 0.001) u mężczyzn. Z kolei u kobiet stan cywilny nie wpływał na czas zgłoszenia się do szpitala (OR 1.36, 95% CI 0.49–3.73, p = 0.55). A zatem, zdaniem autorów, właśnie wcześniejsze zgłoszenie się po pomoc jest jednym z powodów niższego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego u żonatych mężczyzn w porównaniu z mężczyznami samotnymi.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 20 września 2011
Magdalena Lipczyńska