Przedwczesne przerywanie farmakoterapii obniża skuteczność leczenia osteoporozy

Lin Li i wsp – Persistence with osteoporosis medications among postmenopausal women in the UK General Practice Research Database LINK: Menopause 2011 online

W czasopiśmie Menopause warto zwrócić uwagę na wyniki badania, którego autorzy oszacowali skalę problemu, jakim jest przedwczesne przerywanie farmakoterapii osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Wcześniejsze opracowania były poświęcone niemal wyłącznie bisfosfonianom. Wynikało z nich, że większość kobiet przerywa terapię w ciągu pierwszego roku jej trwania. Publikacja w Menopause ma kilka istotnych atutów – nie ogranicza się wyłącznie do bisfosfonianów, a obejmuje również doustny raloksyfen oraz ranelinian strontu, zwraca również uwagę szerokim horyzontem czasowym – od 1995 do marca 2008 roku.

Źródłem danych na temat czasu stosowania leków na osteoporozę był brytyjski rejestr praktyk ogólnych. Analizą objęto łącznie 66116 kobiet w wieku pomenopauzalnym, które otrzymały co najmniej 1 receptę na lek na osteoporozę. Po 6 miesiącach od wystawienia pierwszej recepty, leczenie kontynuowało jedynie 44% kobiet. Po roku, 3 i 5 latach odsetek kobiet, które nadal stosowały lek, obniżał się odpowiednio z 32%, poprzez 16%, do 9%. Po podziale na podgrupy stworzone w oparciu o rodzaj stosowanych związków chemicznych, największą wytrwałością w leczeniu charakteryzowały się kobiety przyjmujące ibandronian raz w miesiącu (56.8% po 6 miesiącach) i alendronian raz w tygodniu (53.1%), a najmniejszą przyjmujące alendronian raz dziennie (27.0%).

Odsetek kobiet przestrzegających zaleceń wzrastał w kolejnych okresach kalendarzowych. Ponadto, czynnikiem zwiększającym motywację do realizacji kolejnych recept było przepisywanie stale tego samego preparatu. Podsumowując, pomimo postępów w farmakoterapii i rosnącej wiedzy na temat następstw osteoporozy, odsetek kobiet przewlekle stosujących leki zmniejszające ryzyko złamań jest wciąż niedostateczny.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Przedwczesne przerywanie farmakoterapii obniża skuteczność leczenia osteoporozy”