Jak leczyc ból pleców – stratyfikacja ryzyka odległej niesprawności

Jonathan C. Hill i wsp – Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial LINK: Lancet 2011;378:1560

W The Lancet opublikowano wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną poświęconego leczeniu przewlekłego bólu pleców. Z danych brytyjskich wynika, że każdego roku jest on przyczyną od 6% do 9% konsultacji ambulatoryjnych. Po 12 miesiącach od kontaktu z lekarzem, bez dolegliwości pozostaje jedynie 20-40% pacjentów.

Z badań przeprowadzonych w podstawowej opiece zdrowotnej wynika, że bardziej zaawansowane metody leczenia, takie jak kinezyterapia, ćwiczenia instruktażowe czy behawioralna terapia poznawcza, wykazują wyższość nad podejściem minimalistycznym. W praktyce, o wyborze rodzaju terapii decyduje najczęściej intuicja lekarza, a dostęp do metod leczenia innych niż farmakoterapia jest ograniczony.

Hill i wsp. zrekrutowali 1573 dorosłych osób z bólem pleców, konsultowanych z tego powodu przez lekarzy ogólnych. Celem badania było porównanie stratyfikowanej i standardowej opieki nad tą populacją pacjentów. Narzędziem stratyfikacji w grupie z interwencją  była skala prognostyczna Keele STarT Back Screening Tool, w oparciu o którą uczestników sklasyfikowano w trzech grupach różniących się ryzykiem odległej niesprawności wynikającej z utrzymywania się bólu pleców.

Dla każdej z grup przygotowano inne ścieżki terapeutyczne: dla osób z niskim i przeciętym ryzykiem kinezyterapię o różnym zakresie i natężeniu, dla osób z wysokim ryzykiem kinezyterapię wspartą działaniami psychologicznymi.

Interwencja wiązała się znamiennie większą poprawą w zakresie punktacji w skali skuteczności leczenia RMDQ po 4 i po 12 miesiącach. Po 12 miesiącach, stratyfikowane leczenie przełożyło się na znamienną poprawę ogólnego stanu zdrowia mierzoną liczbą dodatkowych lat życia skorygowanych o jakość i okazało się bardziej opłacalne (240.01 funtów vs 274.40 funtów na osobę) od standardowej opieki.

Zdaniem autorów stratyfikacja ryzyka i leczenie od niej uzależnione powinno być priorytetem badawczym w zakresie  bólu pleców. Omawiane badanie wykazało, że takie postępowanie poprawia wyniki leczenia i przynosi korzyści ekonomiczne.

Opracowane na podstawie: Lancet / 29 Października 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Jak leczyc ból pleców – stratyfikacja ryzyka odległej niesprawności”