Farmakoterapia choroby Alzheimera – podsumowanie wiedzy

Fadi Massoud i Gabriel C. Leger – Pharmacological treatment of Alzheimer disease LINK: Can J Psych 2011;56:579 (dostępny pełen tekst)

W Canadian Journal of Psychiatry opublikowano artykuł przeglądowy podsumowujący wiedzę na temat metod farmakoterapii choroby Alzheimera. Jest to najczęstsza spośród chorób neuro-degeneracyjnych, z łączną liczbą chorych liczoną w dziesiątkach milionów.

Wiedza na temat patomechanizmów choroby jest niepełna, a kluczową rolę przypisuje się kaskadzie amyloidu, to jest nadprodukcji lub niedostatecznej eliminacji beta-amyloidu i następstwom tego zjawiska. Postępy w zakresie farmakoterapii choroby są umiarkowane.

Dysponujemy leczeniem objawowym o miernej i różnie ocenianej w poszczególnych badaniach skuteczności. Lekami z wyboru są inhibitory cholinesterazy i memantyna, antagonista kwasu N-metylo-D-asparaginowego. Brakuje badań z randomizacją i odpowiednio długim okresem obserwacji, a z tych dostępnych, 6-12-miesięcznych, wynika, że zarówno inhibitory cholinesterazy, jak i memantyna wywierają umiarkowanie korzystny i zależny od dawki wpływ na parametry związane ze sprawnością poznawczą, ogólnym stanem zdrowia, sprawnością fizyczną i parametrami behawioralnymi.

Nie dysponujemy wiedzą na temat ewentualnej wyższości leczenia skojarzonego nad podawaniem wymienionych leków w monoterapii. Co warte podkreślenia, żadna ze znanych metod farmakoterapii nie wpływa na naturalną historię choroby, a średni okres stabilizacji objawów pod wpływem leczenia wynosi około 6 miesięcy. Dodatkowym wyzwaniem są potencjalnie obciążające działania niepożądane, związane głównie z inhibitorami cholinesterazy.

Dalsze perspektywy leczenia farmakologicznego związane są z lekami hamującymi wytwarzanie beta-amyloidu, zapobiegającymi jego gromadzeniu się i przyspieszającymi eliminację. Większość badań poświęconych preparatom działającym w tych mechanizmach, nie wykroczyła jednak poza II fazę.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Październik 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Farmakoterapia choroby Alzheimera – podsumowanie wiedzy”