Zmniejszenie kosztów opieki w przeliczeniu na pacjenta nie musi oznaczać obniżenia jakości – opinie z USA

Brenda E. Sirovich, Steven Woloshin i Lisa M. Schwartz – Too litle? Too much? Primary care physicians’ views on US health care. A brief report LINK: ArchInternMed 2011;171:1582

W czasach lawinowo rosnących kosztów opieki zdrowotnej warto poświęcić chwilę uwagi publikacji z USA, w której lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej dano możliwość wypowiedzenia się na temat zasadności wzrostu wydatków na zdrowie i przyczyn tego zjawiska. Źródłem informacji na temat poglądów lekarzy były wywiady przeprowadzone na reprezentatywnej, ogólnokrajowej próbce przedstawicieli tego zawodu (n=627).

Czterdzieści dwa procent respondentów było zdania, że wydatki w przeliczeniu na pacjenta, ponoszone przez praktyki lekarskie, w których pracują, są często przesadne i możliwe do obniżenia bez pogorszenia jakości opieki. Przeciwne zdanie (wydatki są niewystarczające)  wyrażało jedynie 6% ankietowanych.

Wśród mechanizmów generujących możliwe do uniknięcia koszty wymieniano przede wszystkim obawę przed błędem w sztuce (76%), konieczność działania zgodnego ze standardem i obawa o nieosiągnięcie założonego celu leczenia (52%) oraz niedostateczną ilość czasu poświęcaną pacjentowi (40%). Znaczący odsetek lekarzy zwracał uwagę na nielogiczność systemu wynagradzania za usługi medyczne, który zachęca do generowania skierowań na usługi dodatkowe.

Zdaniem 62% pytanych, likwidacja prowizji od zleconych i wykonanych badań zniechęciłaby  do generowania skierowań. Kolejnym tematem poruszanym przez znaczący odsetek lekarzy (45%) była nadmierna sztywność schematu dostarczania usług. W przypadku 1 na 10 konsultowanych pacjentów, rozwiązanie problemu można by uzyskać telefonicznie, mailowo lub przy wsparciu personelu medycznego innego niż lekarski.

Pomimo obowiązywania standardów, niemal wszyscy respondenci byli zdania, że postępowanie różnych lekarzy w identycznej sytuacji klinicznej bywa znacząco różne. W końcu, ponad trzy czwarte ankietowanych wyrażało zainteresowanie cyklicznym porównywaniem własnej praktyki z praktyką innych lekarzy pracujących w danej społeczności.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 17 września 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Zmniejszenie kosztów opieki w przeliczeniu na pacjenta nie musi oznaczać obniżenia jakości – opinie z USA”