Skrining, izolacja i dekolonizacja MRSA w oddziałach intensywnej opieki medycznej

Julie V. Robotham i wsp – Screening, isolation, and decolonisation strategies in the control of meticillin resistant Staphylococcus aureus in intensive care units: cost effectiveness evaluation LINK: BMJ 2011; 343:d5694 (dostępny pełen tekst)

W British Medical Journal warto zwrócić uwagę na wyniki badania z zakresu oceny efektywności kosztowej technologii medycznych, którego autorzy porównywali skuteczność i opłacalność różnych strategii skriningu, izolacji i dekolonizacji MRSA w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM).

Pomimo spadku zapadalności w wybranych krajach Europy, zakażenia MRSA stanowią główną przyczynę możliwej do uniknięcia chorobowości i śmiertelności w OIOM-ach. Problemem klinicznym jest nie tylko jawne zakażenie, ale też bezobjawowa kolonizacja, zwiększająca ryzyko wystąpienia objawów i będąca źródłem zakażeń krzyżowych.

Skrining infekcji i kolonizacji może być prowadzony przy użyciu szeregu metod, od tradycyjnego posiewu, poprzez chromogeniczny agar, do technik opartych na reakcji polimeryzacji łańcuchowej. Odpowiednio wczesne wykrycie drobnoustroju umożliwia skuteczną dekolonizację przy użyciu miejscowo  podawanej mupirocyny lub chloroheksydyny.

Autorzy z międzynarodowej grupy badawczej opracowali model matematyczny skriningu, izolacji i dekolonizacji MRSA w warunkach OIOM-u. Wyniki modelowania wskazują, że najbardziej efektywną kosztowo strategią postępowania jest rutynowa dekolonizacja u wszystkich hospitalizowanych w oddziale intensywnej opieki. Ograniczeniem tej metody w dłuższej perspektywie czasowej jest niebezpieczeństwo wyselekcjonowania szczepów opornych.

Preferowaną alternatywą jest identyfikacja nosicieli MRSA i dekolonizacja celowana. Wśród metod celowanych największe uzasadnienie ma skrining metodą reakcji polimeryzacji łańcuchowej przy przyjęciu, a następnie co tydzień, połączony z dekolonizacją przy użyciu mupirocyny. Z kolei, strategia izolacji nosicieli patogenu podwyższa koszty i jest opłacalna jedynie w populacjach o najwyższej częstości występowania MRSA ( co najmniej  10% pacjentów).

Opracowane na podstawie: BMJ / 6 października 2011
Krzysztof Kurek